نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگینامه و خاطره
ملاک حقیقت افراد است
هم کلاسی و دوست شهید جواد گلشنی منفرد می گوید: این سخن شهید همچنان در ذهنم مانده است که می گفت: « ملاک...
آرشیو