نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
بهشت کامران مومن است

بهشت کامران مومن است

شهید «علی اتحادی شــیروانه ده» خطاب به مادرش می‌نویسد: «مادرم! امیدوارم در نبودن من زیاد گریه و ناله...