نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم
نوید شاهد اصفهان

مسابقه نهج البلاغه ویژه خانواده شاهد وایثارگر
زمان: پایان ماه مبارک رمضان 1398
منبع: نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی بخش حکمتها
لطفا سوالها را بادقت مطالعه وبعد پاسخ دهید.
نام ونام خانوادگی:
کد ملی:
شماره تماس:
تلفن همراه
1. طبق حکمت 79 نهج البلاغه: « خُذِ ....... أَنَّى كَانَتْ»؟:
2. جمله ذیل را كامل كنید. « لَا عَقلَ كَالـ......... » حکمت ......... :
3. طبق فرمایش امیرالمومنین در حکمت 21 ترس و شرم به ترتیب بـا چـه چیزهـایی همراه هستند؟:
4. طبق حکمت 113 بالاترین عزت در كدام صفت است؟ :
5. جمله ذیل را كامل كنید. « إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ .................... » حکمت 118:
طبق آنچه حضرت در حکمت 135 فرموده انـد چـه كسـی از فزونـی روزی محـروم نخواهد شد؟ :
7. "زكاةُ البَدَن" كه حضرت امیر علیه السلام در حکمت 136 فرموده اند چیست؟:
8. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 146 برای چه چیزی صدقه را توصیه می فرمایند؟ :
9. «مردم دشمن چیزهایی هستند كه ...... .» حکمت 172:
10. سستی فکر و رای انسان نتیجه ی كـدام صـفت اسـت و طبـق كـدام حکمـت نهـج البلاغه؟ :
11. در حکمت 215 امیرالمومنین علیه اسلام نابودكننده ی تصمیم گیـری را چـه چیـزی مـیدانند؟ :
12. طبق حکمت 113 برترین همنشین انسان چیست؟ :
13. حکمت 113 را تکمیل كنید. « لَا ....... كَالْحَیاَءِ وَ الصَّبّْر » :
14. حکمت 226 چه كسی را در بند ذلت گرفتار می داند؟ :
15. جمله ی ««مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الِاعْتِباَرَ» » حکمت چندم نهج البلاغه است و منظور از الاعتبار چیست؟:
16. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 324 انسان ها را از چه چیزی نهی می كنند؟:
17. طبق حکمت 353 بزرگترین عیب چیست؟ :
18. در حکمت 371 به ترتیب كلید رنج و بلا و مركب ناراحتی چه چیزی معرفی شده است؟ :
19. كدام مورد طبق حکمت 399 حق فرزند بر پدر نیست؟ :
20. كدام دو حکمت بیان شده در نهج البلاغه مشابه هم اند و در رابطه با چه موضوعی بیان شده است؟ :