نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم
جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر/ بخش ادبی 
* نام و نام خانوادگی:
* کد ملی:
* استان/ شهرستان:
* شماره تماس:
کد ایثارگری:
* نسبت ایثارگری:
* نام اثر:
* بخش:
تصویر نویسنده اثر:
فرمت تصویر JPG
رزومه نویسنده:
حداکثر سه سطر (word)
ارسال اثر (شعر):
ارسال متن (Word,Pdf,text)
ارسال اثر (داستان کوتاه):
ارسال متن (Word,Pdf,text)
ارسال اثر (داستان بلند):
ارسال متن (Word,Pdf,text)