نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
هدیه مادر!

هدیه مادر!

«هدیه مادرم را از گردنم محکم کشید و گفت حرص خمینی و چندین فحاشی به من کرد دستمال را به ۴ قسمت تقسیم کرد...