گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (15) تیمّم قطع نخاعی به جای وضوی مستحب

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (15) تیمّم قطع نخاعی به جای وضوی مستحب

فردی قطع نخاعی هستم که عادت دارم همیشه با وضو باشم؛ امّا گاهی اوقات كسالت جسمی، اجازه گرفتن وضوی مستحبّی را به من نمی دهد. آیا می توانم تیمّم كنم؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (14) اجرت نایب در وضو

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (14) اجرت نایب در وضو

جانبازی كه قطع نخاع از گردن است و برای وضو از نایب کمک می گیرد؛ آیا می تواند برای راضی كردن نایب به او دستمزد بدهد؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (13) وضو با دست قطع و باندپیچی شده

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (13) وضو با دست قطع و باندپیچی شده

یك دست من قطع شده و به دلیل حساسیت، مقداری از دست خود را باندپیچی كرده ام. چگونه باید وضو بگیرم؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (12) دو دست قطع شده و وضوی نیابتی (بخش دوم)

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (12) دو دست قطع شده و وضوی نیابتی (بخش دوم)

كسی كه دو دستش قطع شده یا قسمتی از دو دست خود را از دست داده است، چگونه باید وضو بگیرد؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (11) دو دست قطع شده و وضوی نیابتی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (11) دو دست قطع شده و وضوی نیابتی

آیا برای جانبازی كه دو دستش از آرنج قطع شده، شستن صورت در هنگام وضو لازم است؟
صفحه  از ۱۵