نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

مال دنيا

مال دنيا

او خودش مي‌خواهد برود، ما هم كه راضي هستيم. پدرش هم در جبهه است مي‌توانيد سوال كنيد. تازه، برادر! اگر شما انجام وظيفه مي‌كنيد ما هم بايد انجام وظيفه كنيم و وظيفه ما رفتن به جبهه است!
مهمات

مهمات

پنج زن بوديم كه براي امدادرساني به آبادان مي‌رفتيم. آتش از زمين و آسمان مي‌باريد و خورشيد و زمين دست به دست هم داده بودند تا با ايجاد گرماي 50 درجه ما را از حركت باز دارند.
زندگی نامه داستانی آیت الله طالقانی: موج كوبان

زندگی نامه داستانی آیت الله طالقانی: موج كوبان

سيد گرم تفسير قرآن بود كه خبر دادند آيت الله سعيدي را به شهادت رساندند.