نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

محرم در اسارت / مصاحبه با آزاده جانباز مهدی آذرنوش

محرم در اسارت / مصاحبه با آزاده جانباز مهدی آذرنوش

در راه، مردم به سمت ماشین ما هجوم آوردند؛ بسیار ناسزا می گفتند و سنگ پرتاب می کردند. (و این یاد آور کوچه های شام بود، غریبی و غربت و اسارت و دستهایی که بسته بود...) این وضع ادامه داشت تا به اردوگاه رسیدیم.