نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

برگزیده ها
خاطرات شفاهی
آخرين پرواز ...
«ایشان جوانترین، باسوادترین و شاید یکی از بهترین های نیروی هوایی بودند. زمان فارغ التحصیلي، ما خلبان جت جنگنده بوديم و به پایگاه تبریز اعزام شدیم. خوشبختانه ما را به گردانی منتقل كردند که این بزرگوار افسر عملیات آن گردان در تبریز بودند.
۰۱ آبان ۱۳۹۶
یادواره شهدا
تازه های نشر
یادداشت