دكتر سيدكمال واعظي

هدف از اجراي اين تحقيق، ارزيابي ميزان موفقيت برنامه هاي جاري بنياد شهيد و هم چنين بررسي موانع موجود در موفقيت اين برنامه ها و در نتيجه ارايه ي الگوي مديريت و ارزيابي مناسب براي كنترل كارآيي اين سياست ها در بلندمدت مي باشد. تحقيق حاضر، با روش توصيفي¬تحليلي اجرا شده و جامعه ي آماري آن عبارت است از دانشجويان شاهد به عنوان نماينده ي خانواده هاي شاهد و خبرگان در زمينه ي برنامه هاي خوداتكايي بنياد شهيد كه 100 نفر از دانشجويان ياد شده و 30 نفر از كارشناسان و مديران بنياد شهيد به روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرارگرفته و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي(شامل: جداول چندمنظوره، توزيع جمعيت، درصدها و شاخص هاي پراكندگي) و آمار استنباطي(شامل: آزمون هاي ناپارامتريك كروسكال واليس ، من ويتني و فريدمن) استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه در رابطه با ميزان تأثير برنامه ها در خوداتكايي خانواده هاي شاهد در 34 برنامه بين ديدگاه خانواده ها و مديران اختلاف معني داري مشاهده مي شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده