شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۱۴
مقاله علمی پژوهشی «تحلیل عامل اکتشافی، تأییدی و همسانی درونی پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار و شهادت در پرستاران» در دوفصلنامه علمی شاهد اندیشه منتشر شده است.

نوید شاهد: تحلیل عامل اکتشافی، تأییدی و همسانی درونی پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار و شهادت در پرستاران، عنوان مقاله‌ای است که توسط «خداداد میرزائی» و «نادر سلیمانی» نوشته شده و در دوفصلنامه علمی شاهد اندیشه توسط معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران به چاپ رسیده است.

تحلیل عامل اکتشافی، تأییدی و همسانی فرهنگ ایثار و شهادت در پرستاران

در چکیده این مقاله آمده است: «این پژوهش کاربردی و با هدف بررسی تحلیل و اعتباریابی ساختار پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت همراه با گزارش روایی عاملی و پایایی آن در پرستاران اجرا شد.

روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان‌های اصفهان که برابر 700 نفر است که از میان آنها، تعداد 248 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان(1970) به روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. روش تحلیل داده‌ها، تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و همسانی درونی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و Amos نسخه 24 بود. یافته‌های تحلیل عاملی اکتشافی، 6 عامل برای ساختار این آزمون را نشان داد که روی هم رفته 74/35 درصد از واریانس کل داده‌ها داشت.

بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول و دوم، پرسشنامه اولیه در اختیار 30 نفر از اعضای گروه پانل قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی به صورت کمی و کیفی بررسی شد که مقادیر 0/62 و 0/92، CVR و CVI به دست آمد و بعد از کنار گذاشتن گویه‌های غیرمرتبط این مقادیر به 0/69 و 0/95 افزایش یافت.

نتایج تحلیلی عاملی تأییدی، نشان دهنده این بود که الگوی 6 عاملی برازش قابل قبولی با داده‌ها داشت. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ در زیرمقیاس‌ها بین 0/74 تا 0/92 به دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه بود. نتایج، حاکی از آن است که بر اساس مدل ارائه شده این پرسشنامه با 6 عامل و 28 گویه می‌تواند ابزار مناسبی برای سنجش عوامل با مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه پرستاری و بر اساس آزمون فریدمن مؤلفه تقویت روحیه شهادت‌طلبی و ازخودگذشتگی از رتبه بالاتر و مسئولیت‌پذیری و خودکارآمدی می‌تواند از رتبه پایین‌تر در میان پرستاران برخوردار باشد.»

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنند.

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده