به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه آیت الله حکیم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق
يکشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۷
شهيد محراب آيت الله سيدمحمدباقر حكيم كه رياست مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را بر عهده داشت، براي نجات مردم عراق از چنگال صدام تلا شهاي سياسي و نظامي آغاز نمود. اين گفت وگوی تاريخي در اسفند ماه سال 1370 با آيت الله حكيم صورت گرفته و رويدادهاي آن مرحله را بازگو مي كند.

حركت جهادي مردم مسلمان عراق بايد تداوم يابد ...

در سال 1369 در پي حمله امريكا به عراق براي آزادسازي كويت، مردم عراق در سرتاسر اين كشور به قيام همگاني دست زدند تا رژيم حزب بعث را سرنگون كنند. اين قيام به علت داشتن ماهيت و هويت اسلامي توسط صدام و با چراغ سبز جرج بوش پدر، رئيس جمهوري وقت امريكا به شدت سركوب شد اما، شهيد محراب آيت الله سيدمحمدباقر حكيم كه آن روز رياست مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را بر عهده داشت، براي نجات مردم عراق از چنگال صدام عفلقي از پاي ننشست و تلا شهاي سياسي و نظامي دامنه داري را براي سرنگوني رژيم حزب بعث آغاز نمود. بدون ترديد انتشار اين گفت وگوي تاريخي كه در اسفند ماه سال 1370 با آيت الله حكيم صورت گرفته و رويدادهاي آن مرحله را بازگو مي كند، مورد توجه علاقه مندان و صاحبنظراني كه رويدادهاي عراق و فعاليت هاي سياسي و جهادي شهيد محراب را پيگيري مي كنند قرار خواهد گرفت.


حضرتعالي ماه گذشته با حافظ اسد رئيس جمهور سوريه در دمشق گفت وگو داشتيد كه در پايان اين ملاقات يك طرح نظامي سياسي پنج ماده اي را اعلام كرديد. جزئيات اين طرح چه بوده است؟

در حقيقت پس از قيام گسترده مردم ستمديده عراق در نيمه شعبان سال گذشته، نارضايتي و مخالفت مردم با رژيم حزب بعث فزوني يافت، و عمليات بر اندازي، ابعاد مسلحانه به خود گرفت. پس از اينكه اين قيام به صورت وحشيانه توسط رژيم جنايتكار و با حمايت نيروهاي امريكايي و چند مليتي سركوب شد، لازم دانستم درخصوص رويدادهاي داخلي عراق و اوضاع عمومي منطقه يك ارزيابي مجدد داشته باشم. بر اساس اين ارزيابي توانستم پيش نويس طرح پنج ماده اي را تدوين نمايم. من بر اين باورم كه محورهاي اساسي اين طرح مي توانند نقش مهمي در دگرگوني اوضاع داخل عراق داشته باشند. به هر حال جزئيات و مهمترين نكات موضوع طرح «سياسي جهادي » براي رهايي مردم عراق به اين شرح است:

محور نخست به حركت جهادي و رهايي بخش مردم مسلمان عراق ارتباط دارد. با وجود اينكه اقدامات سركوبگرانه رژيم حزب بعث ادامه دارد، و تلاشهايي كه از سوي امريكا و غرب و حتي، برخي كشورهاي عربي منطقه به منظور متوقف ساختن حركت جهادي مردم عراق به عمل مي آيد، من بر اين عقيده هستم كه حركت جهادي مردم مسلمان عراق ادامه پيدا خواهد كرد، و استمرار آن را ضروري مي دانم.

محور دوم كه مكمل محور اول است، به موضع ارتش عراق ارتباط دارد. در برابر تلاش هايي كه از سوي رژيم صدام جهت رو در رو قرار دادن ارتش با مردم به عمل مي آيد، و در نتيجه آن فجايع اجتناب ناپذيري رخ مي دهد، ضروري مي دانم اقدامات مشتركي از طرف جنبش هاي مخالف رژيم عراق به هدف جذب ارتش به سوي مردم صورت گيرد.

من معتقدم اين امكان در شرايط حاضر فراهم شده است.

به اين دليل كه رژيم ضربات سختي بر ارتش وارد مي آورد تا ارتش عراق را نابود و خوار و ذليل كند. بنابراين، موضع ارتش عراق امروز واقعاً در جهت مخالفت با رژيم حاكم است. البته برخي محافل نظامي ارتش عراق از اين بيم دارند كه هدف جنبش جهادي مردم عراق، سركوب و يا انحلال ارتش باشد، به طوري كه دولت هاي استكباري همواره چنين القائاتي را مطرح مي كنند، و سعي دارند ميان مردم و ارتش عراق اختلاف و جدايي ايجاد نمايند، هما نگونه كه در ايران شاهد آن بود هايم. امام خميني(ره) با سياست حكيمانه اش توانست ارتش را به طرف مردم بكشاند و تمام تلاش هايي كه به منظور جدايي ارتش از مردم به عمل مي آمد ناكام ساخت. در عراق نيز به چنين حركتي نياز داريم و معتقدم از نظر رواني و سياسي زمينه هاي جذب ارتش به طرف مردم در حال حاضر فراهم شده است.

محور سوم به موضع سياسي جنبش هاي مخالف حزب بعث ارتباط دارد. پيش از قيام همگاني مردم عراق در سال گذشته، فقط محافل و نخبگان سياسي جنبش هاي مخالف را تشكيل مي دادند. اما، پس از قيام مزبور تمامي مردم به جبهه مخالفان رژيم عراق پيوستند لذا شرايط اقتضا مي كند تا صفوف مخالفان رژيم عراق را متحد و يكپارچه كنيم و موقعيت و پايگاه جديدي كه مخالفان عراقي كسب نموده اند مي بايست بر وفق خواست اساسي مردم توسعه داده و هدايت شود.

محور چهارم اين طرح به لزوم دگرگوني موضع دولت هاي منطقه در قبال رژيم عراق اختصاص دارد. نظر به اينكه موضع سياسي دولت هاي همسايه عراق در برخي مواقع متضاد و يا حداقل غير منسجم بوده است ما به منظور موفقيت طرح دگرگوني در داخل لازم دانستيم نوعي انسجام و هماهنگي در مواضع اين دولتها ايجاد شود. تا موضع گيري هاي ناهماهنگ و نااميدكننده بر اوضاع داخلي عراق بي اثر باشد، و ديگر از سرايت كشمكش و رقابت ميان دولتها به داخل عراق جلوگيري كرده باشيم. زيرا، چنين موضعگيريهاي ضد و نقيض، خطر بزرگي براي صحنه سياسي دروني عراق به شمار مي رود. لذا اقدامات مان را با هدف ايجاد نوعي هماهنگي در مواضع اين دولت هاي همسايه آغاز نموده ايم. البته با در نظر گرفتن اهميت برخورداري از اراده مستقل و حق تعيين سرنوشت مردم عراق و جلوگيري از دخالت اين كشورها در مسائل و جريانات داخلي عراق.

حركت جهادي مردم مسلمان عراق بايد تداوم يابد ...

محور پنجم به نقش افكار عمومي جهان ارتباط دارد. پس از جنگ خليج فارس، قضيه عراق ابعاد بين المللي به خود گرفت كه در نتيجه آن افكار عمومي جهان عملاً روي صحنه عراق اثر مي گذارد. بنابراين، ضروري دانستم برنامه ها يمان را به صورت دقيق و موضوعي در جهت تأييد و حمايت افكار عمومي جهان از حركت مردم عراق رهنمون سازيم، و اجازه ندهيم نيروهاي سلطه گر از حركت مردم عراق به زيان منافع مردم عراق بهره برداري كنند. نبايد فراموش كرد فاجعه ها و مصيبت هاي هولناكي كه در درون عراق رخ داده اند روي افكار عمومي بين المللي اثر مثبت داشته است.


ضروري دانستم برنامه هايمان را به صورت دقيق و موضوعي در جهت تأييد و حمايت افكار عمومي جهان از حركت مردم عراق رهنمون سازيم، و اجازه ندهيم نيروهاي سلطه گر از حركت مردم عراق به زيان منافع مردم عراق بهره برداري كنند

به ويژه اينكه قطعنامه هايي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد نظير قطعنامه 688 به تصويب رسيدند، اما، به مرحله اجرا گذاشته نشده اند. من معتقدم كه به منظور حمايت از مردم عراق در برابر قتل عا مها و اقدامات خرابكارانه رژيم عراق اين قطعنامه ها اجرا گردد. اينها به طور خلاصه عناصر تشكيل دهنده طرح مزبور مي باشند.

حضرتعالي فرموديد كه يكي از محورهاي طرح پنج ماده اي بي طرف كردن ارتش عراق است. بفرماييد رهبري مخالفان عراقي تاكنون چه گامي در اين خصوص برداشته است؟

براي تحقق اين هدف تاكنون ابتكارات متعددي صورت گرفته است. تماس هايي با برخي افسران عالي رتبه ارتش عراق برقرار شده، و برخي از آنها به مردم پيوسته اند. برخي ديگر اعلام آمادگي كرده اند به جبهه مخالفان بپيوندند.

بي ترديد همه اين اقدامات به حركت مردم عراق براي براندازي رژيم مستبد كمك مي كند.

در گفت وگويي كه با راديو بي بي سي داشته ايد اعلام كرديد كه از كشورهاي همسايه عراق كمك هاي نظامي دريافت خواهيد كرد. آيا اين كمكها مشروط نخواهد بود؟

ما كمك هاي مادي تقاضا كرده ايم. از اين كشورها خواسته ايم تسهيلاتي در روند توسعه عمليات مسلحانه مردم و جنبش

مخالفان عراقي فراهم كنند تا مردم قادر باشند با رژيم عراق بستيزند. مردم عراق در حركتشان شايد به كمك هاي نظامي نيز احتياج داشته باشند. اما، در واقع اين مسايل با سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي دولت هاي همسايه در قبال قضيه عراق ارتباط دارد. نبايد فراموش كرد اين كشورها احساس مي كنند كه تداوم موجوديت رژيم صدام منافع ملي شان را نيز تهديد مي كند. رژيم عراق در خلال ده سال گذشته بر ضد كشورهاي ايران و كويت دو جنگ خونين به راه انداخت، و چنانچه اين رژيم به حيات خود ادامه دهد ممكن است دست به جنگهاي ديگري نيز بزند. لذا اين كشورها منافعشان را در گرو تغيير اوضاع داخل عراق مي دانند. اما، چنانچه مردم عراق توانستند سرنوشت خودشان را به دست گيرند، بديهي است كه به فكر منافع ملي خويش و به فكر منافع ملت هاي منطقه خواهند بود. مردم عراق بر خلاف رژيم حزب بعث، مردمي صلح جو هستند و با ملت هاي منطقه احساس برادري و همدردي مي كنند. بر اساس مشتركات فرهنگ اسلامي و منافع اقتصادي روابط ديرينه دارند. اين مشتركات حكم مي كند كه روابط بر اساس حسن همجواري و دوستي متقابل برقرار باشد.

لذا ممكن است كشورهاي همسايه در چارچوب عوامل ياد شده كمك هايي به مردم محروم و مستضعف عراق ارائه كنند. در عين حال كه اهداف و منافع كشورهاي همسايه نيز تأمين خواهد شد. اما، چنانچه در ازاي ارائه اين كمك ها بخواهند شرايطي را بر خلاف منافع و خواست مردم عراق وضع كنند طبيعي است كه شروط آنها را نمي پذيريم.

گفته شده كه هم اكنون گفت وگوهاي مقدماتي در دمشق به منظور برگزاري همايش گسترده مخالفان عراق جريان دارد. بفرماييد اين گفت وگوها در چه مرحله اي است و همايش آينده در چه كشوري برگزار خواهد شد؟

هدفم از مسافرت به دمشق آماده سازي براي برگزاري همايش مخالفان عراقي نبوده است. گفت وگوهاي مقدماتي براي برگزاري اين همايش از ماه ها قبل آغاز شده و توسط جناحهاي مخالف در حال پيگيري است. در جريان اين سفر فضاي همكاري و روحيه تفاهم ميان جناح هاي گوناگون اسلامي و ملي مخالف رژيم حزب بعث فراهم شد و آنان را جهت تسريع در برگزاري همايش تشويق كرد و موجب شد كميته آماده سازي براي تعيين دستور كار همايش انتخاب شود.

از درون كميته آماده سازي اصلي، وظايف كميته هاي فرعي نيز مشخص شده تا دستور كار همايش و طرح هاي پيشنهادي را رسيدگي كند اما، به طور دقيق زمان و مكان برگزاري اين همايش هنوز مشخص نشده است اما، تلاش ها ادامه دارد.

پس از قيام مردم مسلمان عراق در سال گذشته، در پي عقب نشيني ارتش عراق از كويت، همايشي با شركت جناح هاي مخالف رژيم صدام در بيروت برگزار شد كه به نظر مي رسد نتوانست به اهداف مطلوبي برسد. پيش داور يتان از همايشي كه قرار است در آينده برگزار شود چيست؟

من معتقدم كه همايش بيروت به اهدافش نايل آمد و به نتايج مطلوب دست يافت. زيرا، اهداف برگزاري همايش سياسي بود. مخالفان رژيم عراق كه در خارج از كشور به سر مي برند توانستند در جريان آن موضع خويش را نسبت به رژيم و اوضاع داخلي عراق بيان كنند. اما، اهداف همايشي كه قرار است در آينده برگزار شود، بسيار دقيق و حساس است. به خاطر اينكه قرار است نهادهايي تحت عنوان «شوراي ملي » از درون آن تشكيل گردد. بدين خاطر بحث پيرامون تشكيل اين كنفرانس چند ماه است كه ادامه دارد تا بتواند به اهداف مهم و حياتي خود نايل شود. اگر اهداف همايش آينده، همان اهداف همايش پيشين را دنبال مي كرد، امكان برپايي آن در چند ماه قبل فراهم بود.

در جريان همايش بيروت «كميته كار مشترك » تشكيل شد. علت اينكه گروه هاي كرد عراقي از اين كميته خارج شدند و با رژيم صدام وارد مذاكره شدند چيست؟

كميته كار مشترك، چند ماه قبل از برگزاري همايش بيروت تشكيل شده بود. گروه هاي كرد كه تحت عنوان جبهه كردستان فعاليت دارند هنوز در كميته كار مشترك حضور دارند، و از آن خارج نشده اند. اما، علت اصلي اختلاف گروه هاي كرد با ديگر جناح هاي مخالف عراقي و آغاز گف توگو با رژيم عراق اين است كه شيوه برخوردشان با رژيم عراق تفاوت داشت. جبهه كردستان پس از سركوب قيام سراسري مردم عراق به اين نتيجه رسيده بود كه امكان سرنگوني رژيم از طريق حركت هاي مردمي وجود ندارد.

چرا كه آنها گمان كرده بودند كه برخي دولت هاي جهان از جبهه كردستان حمايت خواهند كرد. دولت هايي كه جبهه كردستان روي حمايت آنها حساب باز كرده بود، از جبهه حمايت نكردند و جبهه احساس سرخوردگي كرد، و گف توگو با رژيم عراق را از سر گرفت. اين ديدگاه جبهه كردستان است.

ما اقدام برخي جناح هاي كرد براي از سرگيري مذاكره با رژيم صدام را اشتباه دانستيم، و به آنها يادآوري كرديم كه اين گفت وگوها سودمند نخواهد بود، زيرا، اين رژيم به هيچ وجه قابل اعتماد نيست و چنانچه قدرت پيدا كند مردم كرد را مجدداً سركوب خواهد كرد. و هما نگونه كه پيش بيني مي كرديم عملاً تحقق يافت، و اكنون جبهه كردستان به اين مسئله پي برده و تغيير موضعش را آغاز كرده است. به هر حال ما اصرار داريم به رواب ط خود با برادرا نمان در جبهه كردستان ادامه دهيم.

اين بدان معني است كه جبهه مخالفان اسلام گراي عراقي در برابر جبهه كردستان كه با رژيم حزب بعث وارد مذاكره شدند برخورد قاطع انجام نداده است؟

بهترين موضعگيري اين بود كه روابطمان را با جبهه كردستان حفظ كنيم، زيرا، انتظار داشتيم كه اين جبهه دوباره به صف مردم بازگردد. ما به جاي اينكه ميان جناح هاي مخالف عراقي درگيري و كشمكش روي دهد، و تنها رژيم حاكم از آن سود برد، سعي داشتيم همواره مواض ع و ديدگاه مان را يكپارچه كنيم و اين عين برخورد قاطع است.

حركت جهادي مردم مسلمان عراق بايد تداوم يابد ...

آيا شايسته نمي دانيد كه همايش آينده مخالفان در داخل سرزمين هاي آزاد شده عراق برگزار شود و نه در يك كشور خارجي؟

بي ترديد اين پيشنهاد بايستي از سوي جناح هاي مخالف عراقي مورد بررسي جدي قرار گيرد، و موض عشان را نسبت به آن مشخص كنند. من معتقدم اين پيشنهاد در شرايط كنوني عملي نيست. خود كردها نيز معتقدند كه اين كار در شرايط فعلي عملي نيست برگزاري چنين همايشي به رعايت شرايط امنيتي و سياسي نياز دارد. همان گونه كه مناطق شمالي كشور از كنترل رژيم خارج شده، و هيچ كسي كنترل آنجا را در دست ندارد و اوضاع از نظر امنيتي اطمينان بخش نيست. براي اينكه همايش قادر باشد جلساتش را در فضاي آزاد برگزار و تصميمات مناسب اتخاذ كند، لازم است در محيطي آرام تشكيل شود. اين مسائل براي موفقيت چنين همايشي بسيار حائز اهميت است. باز هم تأكيد مي كنم كه اين تصميم را مي بايستي همه جناح هاي مخالف بگيرند.

بفرماييد به چه دليل نيروهاي چند مليتي فقط از مردم كرد حمايت مي كنند، و در برابر سركوب شيعيان جنوب عراق واكنش نشان نمي دهند؟

در حقيقت كشورهاي استكباري در برخورد با ملتهاي جهان و جنب شهاي سياسي همواره تبعيض قائلند. ب هرغم اينكه كردها در معرض ظلم و ستم رژيم واقع شدند و شايسته حمايت و پشتيباني هستند اما، نيروهاي چند مليتي در برخورد ميان مردم شمال و جنوب عراق تفاوت قايل بودند زيرا، حركت مردم جنوب عراق، ابعاد اسلامي داشته و قدرتهاي استكباري با حرك تهاي اصيل اسلامي مخالفند.

مجلس اعلا در سطح سياسي توانست تمام موانع و مشكلاتي را كه قدر تهاي استكباري فرا راه او قرار دادند از سر راه خود بردارد. كما اينكه توانست با قدرت و صلابت وارد صحنه سياسي بي نالمللي شود و حضور و موجوديت خود را به عنوان يك واقعيت سياسي انكارناپذير در عرصه جهاني نشان دهد.


در بخش هاي وسيعي از شمال عراق نوعي بي نظمي حاكم است و هر اندازه كه از قدرت دولت مركزي كاسته شود، آزادي عمل كردها توسعه پيدا مي كند. بفرماييد آينده كردستان عراق را چگونه پيش بيني مي كنيد؟

اوضاع در شمال عراق بسيار پيچيده است. رژيم حاكم ضمن محاصره مناطق كردنشين، مناطق شيعه نشين جنوب را نيز به محاصره در آورده است. قدر تهاي استكبار جهاني به ثرو تهاي ملي عراق چشم دوخته، و سعي دارند از شرايط بحراني مناطق شمالي كشور بهره برداري كنند و جاي پايي در اين كشور باز كنند. مردم كرد مردمي شجاع و غيورند و در عين حالي كه براي حق تعيين سرنوشت مبارزه مي كنند، براي استقلال عراق نيز به مبارزه برخاسته اند. اگر اقدامات سريعي جهت سرنگوني رژيم عراق به عمل نيايد ممكن است در مناطق شمالي عراق در آينده شاهد مشكلات پيچيده تري باشيم. اين اوضاع براي ما نگران كننده است

و بي ترديد براي كشورهاي همسايه عراق پيامدهاي منفي خواهد داشت.

آيا پيش بيني نم يكنيد پس از سرنگوني رژيم صدام مشكلاتي براي شمال عراق توسط عوامل استكبار جهاني روي دهد؟

من گمان مي كنم در صورت سرنگوني صدام اوضاع در سرتاسر منطقه آرام شود. به اين دليل كه رژيم حاكم بر عراق ماجراجو است، و اگر قدرت پيدا كند دوباره همسايگان را تهديد خواهد كرد. قدر تهاي استكباري مي كوشند از اوضاع ناپايدار عراق بهر هبرداري كنند تا مردم عراق و منطقه را زير سلط هشان قرار دهند، و توطئ هشان را به مرحله اجرا بگذارند، هما نگونه كه در قضيه فلسطين شاهد آن هستيم.

قدرت هاي استكباري از تحولات كنوني عراق سود برده و توطئه شان را عليه قضيه فلسطين پياده مي كنند. چه بسا ممكن است با ساير مسائل جهان اسلام با همين شيوه برخورد كنند.

هفته گذشته از طرف رياست مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق يك هيئت رهسپار عربستان سعودي شد و با مقامات آن كشور بحث و گفت وگو كرد. بفرماييد اهداف اين مأموريت چه بوده و به چه نتايجي دست يافت؟

مجلس اعلاي انقلاب اسلامي به منظور پيگيري چند مسئله مهم تا كنون چند هيئت به عربستان سعودي اعزام كرده است. يكي از اين مسايل مربوط مي شود به پناهندگي 30 هزار آواره عراقي كه در جريان جنگ كويت به عربستان پناهنده شده اند. آنان از بهترين فرزندان عراق هستند كه پس از شركت فعال در قيام همگاني از دست رژيم صدام فرار كردند. مشكلات اين برادران را به طور مستمر پيگيري مي كنيم.

مسئله دوم، عربستان سعودي يكي از كشورهاي همسايه عراق است و مرز طولاني با كشورمان دارد. لذا ضرورت ايجاب ميكند كه در راستاي منافع مردم عراق و قضيه اسلامي عراق با اين كشور ارتباط داشته باشيم كه اين موضوع را با جديت دنبال مي كنيم.

مسئله سوم، به طرح سياسي جهادي پنج ماده اي كه ابتداي بحث به آن اشاره كرديم ارتباط دارد. به منظور بارور كردن اين طرح لازم است با كشورهاي همسايه عراق هماهنگي ايجاد شود. اين موضوع همان گونه كه براي سوريه و ايران اهميت دارد. براي عربستان سعودي نيز حائز اهميت است. در اين رابطه سعي داشتيم ديدگاه هاي اين سه كشور را به يكديگر نزديك كنيم.

در حال حاضر روند حركت مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را چگونه ارزيابي مي كنيد، به ويژه اينكه اخيراً انتقاداتي در مطبوعات مختلف جناح هاي مخالف عراقي نسبت به عملكرد مجلس به عمل آمده است؟

با وجود اينكه مردم مسلمان عراق و مجلس اعلاي انقلاب اسلامي، چه در دوران جنگ تحميلي و پس از پذيرش قطعنامه و چه در دوران قيام همگاني مردم مسلمان عراق در شرايط سختي به سر برده اند اما، قدرت مجلس اعلا در صحنه مبارزه و جهاد بسيار تأثير گذار بوده است. وهم اكنون نيز اين قدرت را حفظ كرده و آمادگي كامل دارد در راه دفاع از اهداف و آرما ن مردم به مسئولي تها و وظايف خويش عمل كند. مجلس اعلا در سطح سياسي توانست تمام موانع و مشكلاتي را كه قدرت هاي استكباري فرا راه او قرار دادند از سر راه خود بردارد. كما اينكه توانست با قدرت و صلابت وارد صحنه سياسي بين المللي شود و حضور و موجوديت خود را به عنوان يك واقعيت سياسي انكارناپذير در عرصه جهاني نشان دهد. مجلس اعلا تاكنون خدمات گوناگوني به مهاجرين عراقي در جمهوري اسلامي ايران و عراقي هاي محروم در داخل خاك عراق ارائه داده است، كه همه جناح هاي مخالف عراقي چنين كاري از دستشان ساخته نبوده است.

حركت جهادي مردم مسلمان عراق بايد تداوم يابد ...

مهم تر از همه، مجلس توانست استقلال عمل و تصميم گيري خود را حفظ كند و در برابر تمامي مشكلات استقامت و بردباري نشان دهد و به خط مشي سياسي و جهادي خود متعهد باشد و با همه مسائل با اطمينان خاطر و شايستگي برخورد كند. در عين حالي كه مجلس اعلا در لاك خود فرو نرفت و در راه اعتلاي اهداف مردم عراق توانست خود را با اوضاع سياسي هماهنگ كند. همه اين دستاوردها، باعث شد تا مجلس اعلا جايگاه مردمي وسيعي كسب كند.

در مورد موضوع انتقاد بايد گفت اگر انتقاد سازنده باشد اين يك امر طبيعي است و به مسير تكاملي يك حركت كمك مي كند. هر حركتي نياز به بازنگري عملكرد خويش دارد و خالي از خطا و اشتباهات نيست. بنابراين، نقد سازنده ميتواند مسير يك حركت را به سوي كمال سوق دهد.

اما، در مورد انتقاد غير سازنده، اين يك امر طبيعي است كه پاكترين انسا نها در زندگي سياسي و اجتماعي شان در معرض انواع اتهامات و انتقادات و شايعات قرار مي گرفته اند. ما اين را يك امر طبيعي تلقي مي كنيم.

منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره 41-42

حضرتعالي ماه گذشته با حافظ اسد رئيس جمهور سوريه در دمشق گفت وگو داشتيد كه در پايان اين ملاقات يك طرح نظامي سياسي پنج ماده اي را اعلام كرديد. جزئيات اين طرح چه بوده است؟

در حقيقت پس از قيام گسترده مردم ستمديده عراق در نيمه شعبان سال گذشته، نارضايتي و مخالفت مردم با رژيم حزب بعث فزوني يافت، و عمليات بر اندازي، ابعاد مسلحانه به خود گرفت. پس از اينكه اين قيام به صورت وحشيانه توسط رژيم جنايتكار و با حمايت نيروهاي امريكايي و چند مليتي سركوب شد، لازم دانستم درخصوص رويدادهاي داخلي عراق و اوضاع عمومي منطقه يك ارزيابي مجدد داشته باشم. بر اساس اين ارزيابي توانستم پيش نويس طرح پنج ماده اي را تدوين نمايم. من بر اين باورم كه محورهاي اساسي اين طرح مي توانند نقش مهمي در دگرگوني اوضاع داخل عراق داشته باشند. به هر حال جزئيات و مهمترين نكات موضوع طرح «سياسي جهادي » براي رهايي مردم عراق به اين شرح است:

محور نخست به حركت جهادي و رهايي بخش مردم مسلمان عراق ارتباط دارد. با وجود اينكه اقدامات سركوبگرانه رژيم حزب بعث ادامه دارد، و تلاشهايي كه از سوي امريكا و غرب و حتي، برخي كشورهاي عربي منطقه به منظور متوقف ساختن حركت جهادي مردم عراق به عمل مي آيد، من بر اين عقيده هستم كه حركت جهادي مردم مسلمان عراق ادامه پيدا خواهد كرد، و استمرار آن را ضروري مي دانم.

محور دوم كه مكمل محور اول است، به موضع ارتش عراق ارتباط دارد. در برابر تلاش هايي كه از سوي رژيم صدام جهت رو در رو قرار دادن ارتش با مردم به عمل مي آيد، و در نتيجه آن فجايع اجتناب ناپذيري رخ مي دهد، ضروري مي دانم اقدامات مشتركي از طرف جنبش هاي مخالف رژيم عراق به هدف جذب ارتش به سوي مردم صورت گيرد.

من معتقدم اين امكان در شرايط حاضر فراهم شده است.

به اين دليل كه رژيم ضربات سختي بر ارتش وارد مي آورد تا ارتش عراق را نابود و خوار و ذليل كند. بنابراين، موضع ارتش عراق امروز واقعاً در جهت مخالفت با رژيم حاكم است. البته برخي محافل نظامي ارتش عراق از اين بيم دارند كه هدف جنبش جهادي مردم عراق، سركوب و يا انحلال ارتش باشد، به طوري كه دولت هاي استكباري همواره چنين القائاتي را مطرح مي كنند، و سعي دارند ميان مردم و ارتش عراق اختلاف و جدايي ايجاد نمايند، هما نگونه كه در ايران شاهد آن بود هايم. امام خميني(ره) با سياست حكيمانه اش توانست ارتش را به طرف مردم بكشاند و تمام تلاش هايي كه به منظور جدايي ارتش از مردم به عمل مي آمد ناكام ساخت. در عراق نيز به چنين حركتي نياز داريم و معتقدم از نظر رواني و سياسي زمينه هاي جذب ارتش به طرف مردم در حال حاضر فراهم شده است.

محور سوم به موضع سياسي جنبش هاي مخالف حزب بعث ارتباط دارد. پيش از قيام همگاني مردم عراق در سال گذشته، فقط محافل و نخبگان سياسي جنبش هاي مخالف را تشكيل مي دادند. اما، پس از قيام مزبور تمامي مردم به جبهه مخالفان رژيم عراق پيوستند لذا شرايط اقتضا مي كند تا صفوف مخالفان رژيم عراق را متحد و يكپارچه كنيم و موقعيت و پايگاه جديدي كه مخالفان عراقي كسب نموده اند مي بايست بر وفق خواست اساسي مردم توسعه داده و هدايت شود.

محور چهارم اين طرح به لزوم دگرگوني موضع دولت هاي منطقه در قبال رژيم عراق اختصاص دارد. نظر به اينكه موضع سياسي دولت هاي همسايه عراق در برخي مواقع متضاد و يا حداقل غير منسجم بوده است ما به منظور موفقيت طرح دگرگوني در داخل لازم دانستيم نوعي انسجام و هماهنگي در مواضع اين دولتها ايجاد شود. تا موضع گيري هاي ناهماهنگ و نااميدكننده بر اوضاع داخلي عراق بي اثر باشد، و ديگر از سرايت كشمكش و رقابت ميان دولتها به داخل عراق جلوگيري كرده باشيم. زيرا، چنين موضعگيريهاي ضد و نقيض، خطر بزرگي براي صحنه سياسي دروني عراق به شمار مي رود. لذا اقدامات مان را با هدف ايجاد نوعي هماهنگي در مواضع اين دولت هاي همسايه آغاز نموده ايم. البته با در نظر گرفتن اهميت برخورداري از اراده مستقل و حق تعيين سرنوشت مردم عراق و جلوگيري از دخالت اين كشورها در مسائل و جريانات داخلي عراق.

محور پنجم به نقش افكار عمومي جهان ارتباط دارد. پس از جنگ خليج فارس، قضيه عراق ابعاد بين المللي به خود گرفت كه در نتيجه آن افكار عمومي جهان عملاً روي صحنه عراق اثر مي گذارد. بنابراين، ضروري دانستم برنامه ها يمان را به صورت دقيق و موضوعي در جهت تأييد و حمايت افكار عمومي جهان از حركت مردم عراق رهنمون سازيم، و اجازه ندهيم نيروهاي سلطه گر از حركت مردم عراق به زيان منافع مردم عراق بهره برداري كنند. نبايد فراموش كرد فاجعه ها و مصيبت هاي هولناكي كه در درون عراق رخ داده اند روي افكار عمومي بين المللي اثر مثبت داشته است.

به ويژه اينكه قطعنامه هايي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد نظير قطعنامه 688 به تصويب رسيدند، اما، به مرحله اجرا گذاشته نشده اند. من معتقدم كه به منظور حمايت از مردم عراق در برابر قتل عا مها و اقدامات خرابكارانه رژيم عراق اين قطعنامه ها اجرا گردد. اينها به طور خلاصه عناصر تشكيل دهنده طرح مزبور مي باشند.


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده