مقاله علمی پژوهشی « تأثیر ایثارگریِ اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین شهروندان یزد» در دوفصلنامه علمی شاهد اندیشه منتشر شده است.

نوید شاهد: تأثیر ایثارگریِ اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین شهروندان یزد، عنوان مقاله‌ای است که توسط «سید علیرضا افشانی» و «یزدان کریمی منجرموئی»، نوشته و در دوفصلنامه علمی شاهد اندیشه توسط معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران به چاپ رسیده است.

تأثیر ایثارگریِ اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی

در چکیده این مقاله آمده است: «سرمایه اجتماعی منبعی است که مردم جامعه، منافع شخصی خود را فدای منافع جمعی می‌کنند. سرمایه اجتماعی، ثروتی بی انتهاست که حفظ و تولید آن نیاز به تحقق شرایطی دارد. یکی از این شرایط، ایثارگریِ اجتماعی است که نمادِ دیگردوستی و همنوع‌دوستی است.

هدف از این پژوهش، به روش پیمایش و با نمونه‌گیری خوشه‌ای، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که آلفای کرونباخ برای متغیر ایثارگریِ اجتماعی برابر 0/79 و برای سرمایه اجتماعی برابر 0/84 به دست آمد. یافته‌ها بیانگر آن بود که ایثارگریِ اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم و معنی‌داری داشت و ایثارگریِ اجتماعی 35 درصد از واریانس متغیر وابسته (سرمایه اجتماعی) را تبیین می‌کند.

همچنین نتایج نشان داد که بین سن و وضعیت تأهل با ایثارگریِ اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود داشت اما بین ایثارگریِ اجتماعی بر حسب جنس افراد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.»

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنند.       

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده