وصیت‌نامه شهید «اسماعیل عرب»
نوید شاهد -شهید اسماعیل عرب: از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ‌وار ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.« آن‌هـﺎ ﮐـﻪ رﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، شما که ماندید باید کار زینبی کنید.»

با اخلاقتان برای پیشبرد جنگ و انقلاب مثمر ثمر باشید

 

به گزارش نوید شاهد،شهید «اسماعیل عرب» فرزند حسین، متولد 6 فروردین ماه 1346 سمنان است. شهید عرب در 6 فروردین ماه 1367 در ماهوت به شهادت رسید. بخشی از وصیت‌نامه این شهید والامقام را در زیر می‌خوانید:

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

«الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ »

«آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻫﺠﺮت ﮐﺮدﻧﺪ در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻬﺎد ﮐﺮدﻧـﺪ آﻧﻬـﺎ را ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ در ﻧﺰد ﺧﺪا و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺳﺘﮕﺎران و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ.»

ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠـﯽ ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﺸﺮﯾﺖ آﻗـﺎ اﻣـﺎم زﻣـﺎن، ﺣـﻀﺮت ﻣﻬـﺪی ﻣﻮﻋﻮد(ﻋﺞ) و ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺑﺮ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻣـﺎم اﻣـﺖ ﺧﻤﯿﻨـﯽ ﮐﺒﯿـﺮ(ره). اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﻘﻼب ﻣـﺆﺛﺮ واﻗـﻊ ﺷـﻮد. ﺗﻮﺻﯿﻪ و وﺻﯿﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ، ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و ﺑﻪ ﮔﻔﺘه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧـﻮری اﺳـﺖ ﮐـﻪ دشمنان  ﻃﺎﻗـﺖ دﯾﺪن آن را ﻧﺪارﻧﺪ. 

اﮔﺮ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم در ﭘـﺸﺖ ﺟﺒﻬـﻪ زﯾـﺎد اﺳﺖ. ﺑﺮادران، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﺟﺒﻬﻪ ﻫﯿﭻ‌ﮔﺎه ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود و ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ گویند. در ﺟﻠﺴﺎت دﻋﺎی ﺗﻮﺳﻞ و ﮐﻤﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﭼـﻮن دﻋـﺎ از ﻧﯿـﺰه ﺗﯿﺰﺗـﺮ و  ﺑﺮﻧﺪه‌ﺗﺮ اﺳت.

از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮادران ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﻢ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮏ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎیی دﯾﺪه‌اﻧﺪ، ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده‌ام و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺳﺮ زده باشد.

 از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮادران داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ درس ﺧـﻮد اداﻣـﻪ ﺑﺪﻫﻨـﺪ. در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﯾـﺎد ﮔـﺮﻓﺘﻦ واﺟﺒـﺎت ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪ  باشند.

ﭘﺪر و ﻣﺎدرم! از شما می‌ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎدﺗﻢ را به شما دادند، اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﯿﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌه اﺳﻼﻣﯽ داده اﯾﺪ. ﻫﺮﮔﺰ در ﻋﺰاﯾﻢ ﮔﺮﯾـﻪ و زاری ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ رﻓﺘﺎرﺗـﺎن و اﺧﻼﻗﺘـﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﻨﮓ و اﻧﻘﻼب ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﺎﮐـﺎم نگویید، چون من به آرزوی  دﯾﺮبنه ﺧﻮدم (شهادت) رﺳـﯿﺪه‌ام و از ﺑـﺮادراﻧﻢ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫﻢ ﺳـﻼح ﻣـﺮا ﺑـﻪ زﻣـﯿﻦ ﻧﮕﺬارﻧﺪ.

 از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ وار ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.« آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ رﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، شما که ماندید باید کار زینبی کنید.»

«واﻟﺴﻼم»

ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﻬﺪي ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﮕﻪ دار.

« ﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪی » 

« ﻣﻘﺮ رﺣﻤﺎﻧیه»

 اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺮب

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده