وصیتنامه شهید مسلم عرب نجفی
نوید شاهد - ﻣﺎدرم! ﺑﺮادراﻧﻢ را طوری ﭘﺮورش ده ﮐﻪ راه ﺷـﻬﺪایی ﻫﻤﭽـﻮن اﻣـﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) را اداﻣﻪ دﻫند.

راه شهدا را همچون امام حسین(ع) ادامه دهید

نوید شاهد:شهید مسلم عرب نجفی فرزند حسین، متولد 10 مهرماه 1312 روستای کلاته خیج در شاهرود است. این شهید والامقام در 8 آذرماه 1360 در منطقه بستان به شهادت رسید. بخشی از وصیت‌نامه شهید عرب نجفی را در زیر می‌خوانید.

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

«انا لله و انا الیه راجعون»

ﺳﻼم ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎ، ﺳﻼم ﺑﺮ اوﺻﯿﺎ، ﺳﻼم ﺑﺮ اﺋﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ، ﺳﻼم ﺑـﺮ اﻣـﺎم ﻣﻬـﺪی(ﻋـﺞ) ﻣﻨﺠـﯽ اﻧﺴﺎن‌ها، ﺳﻼم ﺑﺮ ﻧﺎﯾبش اﻻﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺑﺖ ﺷﮑﻦ، اﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻣﺎن، اﯾﻦ اﺑﺮﻣـﺮد زﻣـﺎن و اﯾـﻦ ﻗﺎﺋﺪ، ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻬﺪای ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل .

ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽ‌روم و ﭘﺎي در ﭼﮑﻤﻪ میﮐﻨﻢ و ﺳـﯿﻨﮥ دﺷـﻤﻦ را ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻣـﯽروم ﻧـﻪ ﺑﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺼﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی دﯾـﻨﻢ و ﺻـﺪور اﻧﻘﻼﺑـﻢ اﺳـﺖ و ﺑـﺮای اﺳـﻼم. از ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎري ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در راه او ﮔﺎم ﺑﺮدارم و ﺗﻤﺎم وﺟـﻮدم در راه او ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﻣﯽ‌روم ﻫﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻢ ﻣﯽﺧﻮرد به ﯾﺎد ﺧﺪا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐـﻨﻢ و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺻﺒﺮ و ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﮐﻪ ﺑـﺮای ﻣـﻦ ﭼﻪ زﺣﻤﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﮑﺸﯿﺪه اﻧﺪ. از ﺧﺪا میﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﺟـﺮی ﻋﻈـﯿﻢ و ﺻـﺒﺮ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و از آنها میﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺠﻠـﺲ ﻋـﺰا ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آنها در راه اﺳﻼم ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه اﺳت.

ﻣﺎدرم! از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ اﺷﮏ ﻧﺮﯾﺰی و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﺷﻬﺪای ﺑﻪ ﺧﺎك و ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪ، در ﺑﯿﻦ زنﻫﺎ ﺳﺮت را ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮی ﮐـﻪ ﺟـﻮاﻧﯽ را در راه اﺳـﻼم ﭘـﺮورش و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺳﻮق دادی. ﻣﺎدرم! ﺑﺮادراﻧﻢ را ﻃﻮری ﭘﺮورش ده ﮐﻪ راه ﺷـﻬﺪایی ﻫﻤﭽـﻮن اﻣـﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) را اداﻣﻪ دﻫند.

آرزوی ﻣﻦﺟﺰ ﺷﻬﺎدت ﭼﯿﺰی دﯾﮕر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﺎء الله ﺑﻪ اﯾﻦ آرزو می‌رسم.

روحش شاد و راهش پررهرو باد.

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده