وصیتنامه شهید محمد علی عرب عامری
نوید شاهد - شهید «محمد عرب عامری» در وصیت نامه اش نوشته است: ﻣﺎدر اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﺳـﻨﮕﺮ ﻣـﻦ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و راه ﺷﻬﺪا را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. اﻣﺎم را دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دﻋﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺸﻮد. وصیت نامه این شهید عالی مقام را در ادامه می خوانید.

سنگرم را خالی نکنید و راه شهدا را ادامه دهید

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

نوید شاهد:

 « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»  (بقره /180).

ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادة ﺷﻬﺪا ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪاي اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ و ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻦ آﻣﺪم ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ و ﺑﺮاي ﺧﺪاي ﺑـﺰرگ آﻣﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾﺎري ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ روﯾﻢ و ﻧﺼﺮت ﺧﺪا ﯾﺎر ﻫﻤﻪ ﺑﺎد .  ﻣﺎدر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧـﺪا ﻣﯽروﯾﻢ و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﯾﻢ، ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ و ﭘـﺪر ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﻗﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ و روح آﻧﻬﺎ و ﺣﺘﯽ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎدر اﮔﺮ  می خواﻫﯽ ﮐـﺮﺑﻼ را ﺑﺒﯿﻨـﯽ، باید ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﭼﻮن ﮐﺮﺑﻼ دﯾﺪن ﺑﺲ ﻣﺎﺟﺮا دارد.  اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ان ﺷﺎء ﷲ  ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑـﻪ ﮐـﺮﺑﻼ ﻣﯽ روﯾﻢ و ﻗﺒﺮ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﮥ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) را زﯾـﺎرت ﮐﻨـﯿﻢ. ﻣـﺎدر و ﭘـﺪر ﺷـﻤﺎ ﺣﺘﻤـﺎ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺣﺮف ها و نصیحت شما گوش نکردم و ﺷـﻤﺎ را اذﯾـﺖ ﮐﺮدم آن ﻣﻮﻗـﻊ ﻧﻤـﯽ ﻓﻬ ﯿـﺪم .  ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﺑﺰرﮔﻮاري ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻦ را ﻣﯽ بخشی و ﺣﻼل ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﮐـﻮﭼﮑﯽ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر از ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻗﺒـﻮل ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ . ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻨـﺪﮔﺎنی را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎي و ﭼﻬﺮه ﻫﺎي دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺒـﯽ ﭘـﺎك و اﯾﻤـﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ به ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺮوﻧـﺪ اﯾﻨﻬـﺎ را ﻗﺒـﻮل ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ و ﺟﻬـﺎد در راه ﺧـﺪا از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ . ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم (ص) اﺳﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺟبهه ﻫـﺎ ﭼﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺮاي ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﻌﺜﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ زﯾﺎد دادﯾﻢ . 

اﯾـﻦ ﺷـﻬﯿﺪان در ﭘﯿـﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺟـﺮ ﻋﻈﯿﻢ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪان زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻬﺸﺖ می خورند. ﺧﺪاوندا ! ﺟﻬﺎد در راه ﺗﻮ ﭼﻪ ﻗﺪر اﺟﺮ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ در راه دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺬارد اﺳﻼم و ﻗﺮآن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .

وﻇﯿﻔـﮥ ﻫﻤـﮥ ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳـﺖ و ﻧﻤﻮﻧـﮥ آن ﻫﻤﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﭼﻪ  ﻗﺪر ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳـﻼم ﮐﻮﺷـﺶ ﮐـﺮد، ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺖ و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎري ﺧﺪا ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود. ﺧﺪاوﻧدا ! بارالها! اي ﺧـﺪاي ﻣـﻦ و اي ﺧﺪاي ﭘﺪران و اي ﺧﺪاي ﻣﺎدران و اي ﺧﺪاي ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿان  «ﻣﺮا ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﻪ ﻗـﺪر ﭼـﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار ﻧﮑﻦ»  ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد واﮔـﺬاري ﺑـﻪ شرور ﻧﺰدﯾﮑﺘـﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم و از ﺧﯿﺮات دورﺗﺮ ﻣﯽ شوم . ﭘﺮوردﮔﺎرا !  ﺗﻮ اﻧـﯿﺲ و ﻣـﻮﻧﺲ ﻣـﻦ در ﻗﺒـﺮ و ﺑـﺮزخ و ﻣﺤﺸﺮ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ در ﻗﯿﺎﻣﺖ و در ﺣـﺴﺎب و ﻣﯿـﺰان اﻋﻤـﺎل ﺑﻨـﺪه ﺿـﻌﯿﻒ ﺑـﯽ ﭘﻨـﺎه، ﺧـﻮد می ﺑﺎشی .  ﺑﺎراﻟﻬﺎ {اي }  ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺠﺪد ﻣﺮا در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﻔـﻆ ﻓﺮﻣـﺎ .  ﺧﺪاوﻧـﺪا ﻓﺮﻣﻮدي (ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮا ﺗﺎ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ).  ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و از ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﻪ اﺟﺎﺑـﺖ  ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﺬري، ﺧﺪاﯾﺎ در ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ راه ﺑـﺪ داﺧﻞ نمی شویم.

ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮدي ﺳﻪ دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽ ﺑﺮم . اول آن ﺷﻬﺪا، ﺷﻬﺪاﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي اﺳـﻢ و آوازه آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺲ و ﭼﯿﺰﻫﺎي دﻧﯿـﻮي از دﺷـﻤﻨﺎن، دوم ﻗـﺮآن ﺧـﻮان آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف رﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺧﻮب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار از او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ، سوم تاجر،  آنهاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل زﯾﺎدي ﺑﻪ   دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ و از راه ﺧـﺪا و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ شوند. ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ از اﯾﻨﻬـﺎ ﻧﺒﺎﺷـﯿﻢ، ﺧـﺪاﯾﺎ ﻣـﺎ را از مقربان درگاهت قرار بده... و ﻣﺎدر اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﺳـﻨﮕﺮ ﻣـﻦ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و راه ﺷﻬﺪا را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. اﻣﺎم را دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دﻋﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺸﻮد. (ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل داد و ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺟـﺎن و ﻣـﺎل ﺧـﻮد ﺑﺮﻋﻠﯿـﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻬﺎد ﻣﯽکنیم. شریف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮگ شهادت است).

  ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﻬﺪي ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﮕﻪ دار. 

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺮب عامری

 

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده