وصیتنامه شهید غلامعلی عرب عامری
نوید شاهد - شهید «غلامعلی عرب عامری» در وصیت نامه اش نوشته است: «نباید اجازه دهید اﺳـﻠﺤﻪ شهیدی ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ بیاﻓﺘﺪ بلکه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت آن ﺷﻬﯿﺪ 10 اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷود تا  ﮐﺎﻓﺮ خسته شود.» در ادامه وصیتنامه این شهید عالی مقام را می خوانید.

اجازه ندهید که اسلحه شهیدی بر زمین بی افتد

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

 نوید شاهد: ﺑﺎ درود و ﺳﻼم ﺑﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑـﺸﺮﯾﺖ ﺣـﻀﺮت ﻣﻬـﺪي ﺣﺠـه اﺑـﻦ اﻟﺤـﺴﻦ( ﻋـﺞ) و  ﻧﺎﯾﺒﺶ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮ ﺟﻤﺎران و رﻫﺒﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺟﻬـﺎن و درود و ﺳـﻼم ﻣﺠـﺪد به شهیدان  راه ﺣﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺜﺎر ﺧﻮﻧﺸﺎن درﺧﺖ اﺳﻼم را آﺑﯿﺎري ﮐﺮده و ﺑـﻪ ﺛﻤـﺮ رﺳـﺎﻧﺪ.  ﯾﺎدﺷـﺎن ﺟﺎوﯾـﺪ و روﺣﺸﺎن ﺷﺎد.

ﺧﺪاﯾﺎ، بارالها، پروردگارا، معبودا، مولایم من ضعیف و ناتوان که تحمل درد از دﺳﺖ دادن ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را ﻧﺪارم در اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ رنجهای دیگر را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ . ﺧﺪاﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن راه باشم و ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎنم ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﻢ.     

ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ(ص) ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ، بگو که شیعیانش قیامت به ﭘـﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ (ع) ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺶ در رگ ﻫﺎ جاری است و ﻣﻦ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯿﺜﺎق ﺑـﺴﺘﻪ ام و ﺑﻪ او وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه ام زﯾﺮا ﮐﻪ به او و اﺳﻼم وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑـﺎر ﻣـﺮا ﺑﮑـﺸﻨﺪ و زﻧﺪه ام ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺖ از او ﻧﺨﻮاﻫﻢ کشید.

اي ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ زﺣﻤﺖ ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣـﺸﻘﺖ ﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ و دﻟﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﯽ ﺳﻮزد. از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣـﯽ ﮐـﻨﻢ  که ﺑـﺮای  ﻣـﻦ گریه نکنید ﮐـﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدي دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎلی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ خوشحال باشید ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ راه ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر رﻓﺘﻪ ام و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮاﻓﺮازي ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ام، زیرا ﻓﺮزﻧﺪي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﯾﺪ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ غصه بخورید که ﻣﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه ام و از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻨﯽ مثل دﻋﺎي ﮐﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻞ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﮔـﺰار ﻣـﯽ ﺷـﻮد بروید، نکند که دشمن در ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺷﻤﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑـﻪ ﺑـﺮادراﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در دفاع از اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧـﺎراﺣﺘﯽ روح ﻣـﻦ می ﺷـﻮد و اﺳﻠﺤﮥ من را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﺘﺎزﯾـﺪ و ﺗـﺎ آﺧـﺮﯾﻦ ﻗﻄـﺮه خونم درمقابل دفاع از اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور روﺳﺘﺎي ﮐﻼﺗﻪ ﺧﯿﺞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ که ﺧﺪایی ﻧﮑﺮده ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن از ﺟﺒﻬﻪ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧد.

نباید اجازه دهند اﺳـﻠﺤﻪ شهیدی ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ بی اﻓﺘﺪ بلکه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت آن ﺷﻬﯿﺪ ده اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷود تا  ﮐﺎﻓﺮ خسته شود، ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﯾﮏ ﺷﻬﯿﺪ در روﺳﺘﺎ ﻣﺮدم روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را از از ﺟﺒﻬﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﻨـﺪ، باید همان روزي ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻓﺮداي آن روز ﺑﺮادران ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺟﺒﻬـﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ و روح اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪان را ﺷﺎد ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﯾـﮏ ﻣﺠﻠـﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ حاضر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ و ﺟﺒﻬـﻪ ﻫـﺎ را ﺧـﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﻨـﺪ .

ﭘﺮوردﮔﺎرا، اینان که به ناحق بر مرزهای ما هجوم آورده اﻧﺪ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗـﻮ ﺳـﺮ ﺟﻨﮓ دارﻧﺪ، پس تو ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ درآي و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧـﻮﯾﺶ حمایت کن تا آﻧﺎن بتوانند دشمنان و ﺑﻨﯿﺎدﺷﺎن را از رﯾﺸﻪ درآورند ﭼﻨﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و اﺳﺎرت ﺗﻦ در دﻫﻨـﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ و اﺑﺪﯾﺖ ﺗﻮ اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻮ ﺷـﺮﯾﮏ و ﻧﻈﯿـﺮ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.

 وصیتنامه برادر غلامعلی عرب عامری

فرزند غلامحسین

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده