وصیتنامه شهید علی اکبر عرب عامری
نوید شاهد - ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮان داد ﺗـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﯿﻢ و ﺧـﻮب و ﺑـﺪ را از ﻫـﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ . ﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ (ص) و ﺳـﻼم ﺑـﻪ اﻣـﺎم زﻣـﺎن(ﻋـﺞ) رﻫﺒﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮕﺮ روح ﷲ و ﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﺑـﺮﺣﻘﺶ زﻋـﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻘـﺪر، ﭘﯿـﺮ ﺟﻤـﺎران ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎ را ﮐﻪ در ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد، رﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺨـﺸﺪ و ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد و راه ﺳﺮخ ﺣﺴﯿﻦ (ع) را ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺮدم بفهماند.

اﻣﯿﺪوارم ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﻗﻄـﺮه ﺧﻮﻧﻢ درﺳﯽ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ

نوید شاهد:

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  

« إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ( ﻗﺮآن ﮐﺮﯾم).

 قرآن کریم می ﻓﺮﻣﺎﯾد:« اگر بیرون نشوید خدا شما را به عذابی دردناک معذب خواهد کرد و قومی دیگر به جای شما برمی‌گمارد و شما به خدا زیانی نمی‌رسانید، و خدا بر هر چیز تواناست.»

ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮان داد ﺗـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﯿﻢ و ﺧـﻮب و ﺑـﺪ را از ﻫـﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ . ﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ (ص) و ﺳـﻼم  ﺑـﻪ اﻣـﺎم زﻣـﺎن(ﻋـﺞ) رﻫﺒﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮕﺮ روح ﷲ و ﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﺑـﺮﺣﻘﺶ زﻋـﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻘـﺪر، ﭘﯿـﺮ ﺟﻤـﺎران ﮐـﻪ  ﺗﻮاﻧﺴﺖ نتها ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎ را ﮐﻪ در ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد، رﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺨـﺸﺪ و ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد و راه ﺳﺮخ ﺣﺴﯿﻦ (ع)  را ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺮدم بفهماند.

ﻫﻤﺎن طور ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻨـﺪه ﻻزم اﺳـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻦ وﺻـﯿﺖ ﻧﺎﻣـﻪ  اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري را ﻧﻤـﯽ دﻫـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻧﻘﻼب ﮐﺮده ﭼﯿﺰي ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ، اﻣﺎ اﯾـﻦ را ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﻻزم داﻧـﺴﺘﻢ ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﻘﯽ را ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ دارد ﺑﺎ وﺻﯿﺖ ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﻨﻢ . اوﻻ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﺳﻌﺎدت و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪن را ﻧﺪارم ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص) ﻓﺮﻣﻮد:« ﺷـﻬﺎدت ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺧﻮﺑـﺎن اﻣـﺘﻢ را ﮔﻞ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ کند» و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻪ در دﺳﺖ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷـﻬﯿﺪ ﺷﺪن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪم و روﺣﻢ از زﻧﺪان ﺗﻨﻢ آزاد ﮔﺸﺖ اﻣﯿﺪوارم ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﻗﻄـﺮه  ﺧﻮﻧﻢ درﺳﯽ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان {ﺑﺎﺷﺪ} اﺳﻼم ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﺮ ﯾـﮏ وﻇﯿﻔـﻪ اي ﻗـﺮار داده و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ وﻇﯿﻔﻪ مان آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷیم و ﺧﻮن ﺷﻬﺪا وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗـﺮ ﮐـﺮده. ﻧﮑﻨـﺪ، ﺧـﺪاي ﻧـﺎﮐﺮده ﺑـﺎ رﻓﺘﺎرﻣﺎن ﭘﺎ روي ﺧﻮن ﺷﻬﺪا ﺑﮕﺬارﯾﻢ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮو ﺧﻮن ﺷـﻬﺪا ﺑﺎﺷـﯿﻢ، ﻫﺮﮔـﺰ از ﭘﯿﺎم اﻣﺎم ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺟﺒﻬﻪ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﺬارﯾﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ﺑﺎﺷﯿﺪ .

اﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﻣـﺴﻠﻤﺎن از ﻓﻘﻬـﺎ ﻋﺎدل و ﺑﺎﺗﻘﻮا ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ای منافقین از ﺧﺪا ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫـﺮ ﮐـﺎري ﺑﮑﻨﯿـﺪ ﺿـﺮﺑﻪ اي ﺑـﻪ ﺧﻮدﺗـﺎن زده اﯾﺪ و ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﯾﯿد، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘـﺎن ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﮐﺴﯽ را از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدش ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ با ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﭙﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿد ﺑﮑﻨﯿﺪ. ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و ﺑﺮادراﻧﻢ اﻣﯿﺪوارم ﮐـﻪ در ﺳـﻮگ ﻣـﻦ ﻧﮕـﺮان نباشید، ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺴﯿﻦ(ع) و 72 ﯾﺎر ﺑﺎوﻓﺎﯾﺶ ﺑﮕﺮﯾﯿد. 

ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺪ و ﺣﻖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ دارﯾـﺪ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮدم اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮا ﺣﻼل ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﭼﻨﺎن ﺧﻮﺑﯽ و رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ اﺣـﺴﺎس ﻧﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪي را از دﺳـﺖ داده و اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻓﺮازي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . 

ﺑﺮادراﻧﻢ اﺳﻠﺤﮥ ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺬارﯾﺪ، اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮم اﻣﯿﺪوارم ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺠﺎﺑـﺖ ﭘﯿـﺎم رﺳـﺎﻧﯽﭼﻮن زﯾﻨﺐ(ص) ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺿﻤﻨﺎ از ﺑﺮادران حزب ﷲ می ﺧـﻮاﻫﻢ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮو واﻗﻌـﯽ ﺧـﻂ اﻣـﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺮو واﻗﻌﯽ راه ﺷﻬﺪا، ﺑﺮادران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺟـﺬب ﻧﯿﺮو ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﺗﺎن و ﺑﺎ اﺧﻼﻗﺘﺎن ﺳﺮﻣﺸﻖ و اﻟﮕﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼـﻪ و ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آنها ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدي و ﻏﺮور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑـﻪ راه ﺷـﻤﺎ ﮐـﻪ ﻫﻤﺎن راه و ﺧﻂ اﻣﺎم اﺳﺖ ﺑﮕﺮاﯾﻨﺪ. ﺑﺮادران ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻂ و راه ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺴﺘﯿﺰﯾﺪ و در آﺧﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ و ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾـﺰان را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم ﺑﻪ اﻣﯿـﺪ روزي ﮐـﻪ در ﺣـﺮم ﺳـﺮاي  ﺣـﺴﯿﻦ(ع) و در ﺧﺎﻧـﮥ ﺧـﺪا و در ﺻﺤﺮاي ﮐﺮﺑﻼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. 

در آﺧﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺑﺰرگ  می ﺳﭙﺎرم.

ﻧﺎزم آن آﻣﻮزﮔﺎري را ﮐـﻪ از ﯾـﮏ ﻧﯿﻤـﻪ                                 دانش آﻣﻮزان ﻋـﺎﻟﻢ را ﭼﻨـﯿﻦ آﮔـﺎه ﮐﻨـﺪ   

ابتدا ﻗــﺎﻧﻮن آزادي ﻧﻮﯾــﺴﺪ در ﺟﻬــﺎن                                  ﺑﻌﺪ از آن ﺑـﺎ ﺧـﻮن  72 ﺗـﻦ اﻣـﻀﺎ ﮐﻨـﺪ  

 

ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و ﺑﺮادراﻧﻢ و ﺧﻮاﻫﺮم اﮔﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ آﺑﺮوﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽ کنم.

 

اهل ﻗﻠــﻢ، قلم  ﺗﻔﻨــﮓ اﺳــﺖ اﻣــﺮوز                                           ﺑﺮﮔﯿﺮ ﺳﻼح ﺧﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ اﻣﺮوز 

ﺑﺮﺧﯿــﺰ ﮐــﻪ ﺑــﯽ  ﺑﻬﺎﻧــﻪ ﺳــﻨﮕﺮ ﮔﯿــﺮﯾﻢ                                     در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧـﺪن ﻧﻨـﮓ اﺳـﺖ

 

ﺣﺎﺿﺮم در راه دﯾﻦ از ﺗـﻦ ﺟـﺪا ﮔـﺮدد                                         ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم ﺑﺎك ﻧﯿﺴﺖ اﻣـﺎ ﺑﻤﺎﻧـﺪ رﻫﺒـﺮم

 

دوﺳﺖ دارم ﺷﻤﻊ ﺑﺎﺷﻢ در دل ﺷـﺐ ﻫـﺎ                                  روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ و ﺧﻮدم ﺗﻨﻬـﺎ

ﺷﻤﻊ ﺑـﺰم ﻣﺤﻔـﻞ ﺷـﺎﻫﺎن ﺑـﻮدن ذوﻗـﯽ                                  اي ﺧﻮش آن ﺷﻤﻌﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ

 

  « واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪی»

 ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﺮب ﻋﺎﻣﺮی

65/8/22

 

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده
آخرین اخبار