وصیتنامه شهید اسدالله عرب عامری
نوید شاهد - شهید اسدالله عرب عامری در وصینامه خود نوشته است: ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﻬﺮﺑﺎن، ﺣﺠﺎﺑﺘﺎن، ﺗﻘﻮاﯾﺘﺎن و وﻓﺎداريتان ﺑﻪ اﺳﻼﻣ ﺗـﺪاوم  ﺑﺨـﺶ ﺧـﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ. در ادامه وصیت نامه این شهید عالی مقام را می خوانید.

 

وﻓﺎداري ﺑﻪ اﺳﻼﻣﺘﺎن ﺗـﺪاوم  ﺑﺨـﺶ ﺧـﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

نوید شاهد:

« إِنَّ اللَّهَ اشتَرىٰ مِنَ المُؤمِنينَ أَنفُسَهُم وَأَموالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ۚ يُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ فَيَقتُلونَ وَيُقتَلونَ ۖ وَعدًا عَلَيهِ حَقًّا فِي التَّوراةِ وَالإِنجيلِ وَالقُرآنِ ».

«ﺧﺪا ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻫﻞ اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده آنها در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ وﻋﺪه ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺪا و ﻋﻬـﺪي اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ و ﻗﺮآن ﯾﺎد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و از ﺧﺪا ﺑﺎوﻓـﺎﺗﺮ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪ ﮐﯿـﺴﺖ.    ( ﺗﻮﺑـﻪ / 110)

 (ﺑﺎ درود و ﺳﻼم ﺑﺮ اوﻟﯿﺎ و اوﺻﯿﺎي ﺧﺪا از ﺣﻀﺮت آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻢ آنها ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤد (ص ) ﺗﺎ دوازدﻫﻤﯿﻦ آنها ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي(ﻋﺞ ) و ﺑﺎ درود ﺑﺮ ﻧﺎﯾـﺐ ﺑﺮﺣـﻖ ﻣﻬﺪي(ﻋﺞ) ،اﻣﯿﺪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺟﻬﺎن، ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ و ﺑﺎ درود ﺑـﺮ ﺷـﻬﯿﺪان ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪ ﮐﺮﺑﻼ و ﮐﺮﺑﻼﻫﺎي اﯾﺮان و ﺑﺎ درود ﺑﺮ اﻣﺖ حزب ﷲ، ﻣﻘﻠﺪان روح الله،  ﺟﺎن ﻧﺜﺎران اﺑﺎﻋﺒﺪﷲ. وصیت نامه ﺧﻮد را ﺑﺎ  آیه اي ﮐﻪ در اول وﺻیت نامه آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﺮوع می کنم.

ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ راه را ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و آزادي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام و اﻓﺘﺨﺎر ﻫـﻢ ﻣـﯽ  ﮐـﻨﻢ . معبودا، ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﻫﻤﻪ زرق و ﺑﺮق های دﻧﯿﺎ اﻣﺮوز ﺑـﺮاي رﺿـﺎي ﺗـﻮ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻢ . اﻟﻬﺎ، ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﯽ دانی و ﺷﺎﻫﺪي ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﺪارم، اما ای خدای من  و اي ﻣﻮﻻي ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﻣﻨﺪه ام ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارم ﮐـﻪ ﺗﻘـﺪﯾﻤﺖ ﮐﻨﻢ . ﺧﺪاﯾﺎ ﻋﺪه اي ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﺎﻧﻢ را ﻣﯽ دﻫﻢ، وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارم . ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﯾﯽ، آن ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادي ﺗﻘﺪﯾﻤﺖ ﮐﺮدم و ﺟﺎن ﻓـﺪاي دوﺳـﺖ ﮐـﺮدن دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎﯾﯽ دارد . اي ﺧﺪاي ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﺑـﺎ ﻗﻠﺒـﯽ  ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺎ رخی بسیار شرمنده به سوی تو می آیم.

مرا بپذیر و این متاع بی چیز مرا ﻗﺒﻮل ﺑﻔﺮﻣﺎ  و اﻣﺎ اي ﻣﺮدم و اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺎﻧﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .  ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ روزي ﺑﻪ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮوﯾﺪ،  ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﭼﺮا ﻣﺮگ در ﺑﺴﺘﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ، ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ و در ﺟﺒﻬﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ. ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﮐـﻪ «اﯾـﻦ ﺟﻨـﮓ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ»، ﺻﺤﻨﮥ ﮐﺮﺑﻼ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﺻﺪاي  «ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻨـﺼﺮﻧﯽ» ﺣﺴﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه، اﮔﺮ ﻟﺒﯿﮏ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ و ﺑﻪ جبهه ﻫﺎ ﻧﯿﺎﯾﯿم و اﺳـﻠﺤﮥ ﺑـﻪ زﻣـﯿﻦ اﻓﺘـﺎده ﺷﻬﯿﺪان را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ دارﯾد ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟

 و اﻣﺎ اي ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾـﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ روزي اﯾﻦ دﻧﯿﺎي ﻓﺎﻧﯽ را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺒـﺎدا از ﺷـﻬﺎدت ﻣـﻦ دﻟﮕﯿـﺮﺷﻮي ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﮕﯿﺮي اوﻟﯿﻦ ﻧﻐﻤﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ از ﻫﻤﮥ اذﯾﺖﻫﺎ و آزارﻫﺎیی  ﮐـﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮم ﺑﺮ ﺗﻮ روا داﺷﺘﻢ و اﻣﺎ ﺗﻮ اي ﻣﺎدر ﻣﻬرﺑﺎن ﺧﻮدت ﻣﯽ داﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮدم،  وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﺎدر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻮدي و ﺻﺒﻮري و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺖ در آﯾﻨﺪه  و ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﻓﺮزﻧﺪت ﺧﻮﺑﯽ ات را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ . ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ را اﻧﺠـﺎم ﺧـﻮاﻫﯽ داد و{از }  اﻣﺎﻣـﺎن و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎي وارده ﺑر آنها { را }  ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ ﺑﺮاي ﭘﯿﺮوزي اﺳﻼم دﻋﺎ ﮐن.   ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰم،  ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎدت ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻧﺪ ﺑـﺮ ﺳـﺮ و ﺳـﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﯿﺪ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺎد ﮔﺮدﻧﺪ، و به ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿد  ﮐـﻪ اﯾـﻦ راه  را ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻧﭙﯿﻤﻮدم، ﺑﻠﮑﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣـﺴﯿﺮ ﮔـﺬاردم  و ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻢ ﮐـﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ را ادا ﻧﻤﻮدم و اواﻣﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را از ﺟﺎن و دل ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدم.          

و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﻬﺮﺑﺎن، ﺣﺠﺎﺑﺘﺎن، ﺗﻘﻮاﯾﺘﺎن، وﻓﺎداري ﺑﻪ اﺳﻼﻣﺘﺎن ﺗـﺪاوم  ﺑﺨـﺶ ﺧـﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ و از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

به امید پیروزی اسلام بر کفر جهانی و بازگشایی 3 مکان مقدس کربلا، فکه و بیت المقدس انشاالله.

به امید شفاعت حسین (ع) در روز قیامت سرباز ناقابل امام پیرو دین حسین (ع) «اسدالله عرب عامری»

 

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده
آخرین اخبار