رسول عباسي

بيان مسئله پژوهش
احساس امنيت(Secure feeling ) پديده روانشناختي ـ اجتماعي است كه داراي ابعاد گوناگوني مي باشد. اين احساس ناشي از تجربه هاي مستقيم و غيرمستقيم افراد از شرايط اوضاع و محيط پيراموني است و افراد مختلف به صورت هاي گوناگون آن را تجربه مي كنند. به لحاظ روش شناسي احساس امنيت سازه چند بعدي است و در ارتباط با شرايط اجتماعي و افراد مختلف به گونه هاي متفاوت ظهور يافته و به اشكال مختلف قابل سنجش و اندازه گيري است.
بنابراين احساس امنيت با بسياري از عناصر اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ارتباط مي يابد. تعبير درست و نادرست افراد و تجارب آنان از شرايط اجتماعي، همواره احساس امنيت را در طيفي از احساس امنيت درست و واقعي يا كاذب و غيرواقعي قرار مي دهد.
از نگاه جامعه شناختي امنيت اجتماعي يك فرآورده دولتي نيست و به جاي نگاه به راس هرم به قاعده آن ، شهروندان معطوف است كه توان ايجاد و گسترش امنيت به شكل مدني آن را دارا هستند . در اين ميان بنيادهاي اجتماعي و فرهنگي از متغير هاي اصلي توفيق ايجاد امنيت اجتماعي و احساس امنيت مي باشند .
احساس امنيت اجتماعي و اقتصادي از جمله ملزومات اساسي توسعه پايدار و موزون يك جامعه بشمار مي رود، اين مطالعه در صدد آن است كه وضعيت كمي و كيفي احساس امنيت اقتصادي و اجتماعي را در جامعه مورد مطالعه(همسران شهيد استان اردبيل) مطالعه نموده و عوامل موثر بر احساس امنيت اقتصادي و اجتماعي را با ارائه راهكارهايي تبيين نمايد.
ساير اهداف اين پژوهش عبارت است از :
1. شناسايي ميزان احساس امنيت اقتصادي و اجتماعي در جامعه مورد مطالعه.
2. ارائه مدل كاربردي تبيين كننده هاي اصلي احساس امنيت اقتصادي و اجتماعي.
3. بررسي عوامل موثر براحساس امنيت اقتصادي و اجتماعي
4. ارائه راهكارهاي عملي و منطقي براي ارتقاء احساس امنيت اقتصادي و اجتماعي.
ضرورت و اهميت پژوهش
اهميت موضوع و ماهيت بكر آن در جامعه و دغدغه هاي شديد امنيتي در جامعه، ضرورت و اهميت انجام پژوهش در اين حوزه را به وضوح آشكار مي سازد و انجام اين پژوهش دستاوردهايي به شرح ذيل خواهد داشت.
1. نتايج حاصل از اين پژوهش كم و كيفي و ميزان بهره مندي جامعه مورد مطالعه از احساس امنيت اجتماعي و اقتصادي و عوامل تأثيرگذار بر آن را براي ما بدست خواهد آورد.
2. شناخت و آگاهي از ميزان شيوع ناامني در جامعه مورد مطالعه مي تواند زمينه ساز مشاركت و همكاري سازمان با سازمان ها و نهادهاي متولي امنيت در خصوص آسيب شناسي مسئله و ارائه راهكارها باشد.
3. نتايج اين پژوهش مي تواند كارنامه فعاليت متصديان امنيتي در جامعه باشد تا آنان يا برنامه هاي امنيتي خود را هدفمند دنبال كنند و يا اينكه استراتژي سابق خود را مهندسي مجدد نمايند.
4. با توجه به اينكه بنياد شهيد و امور ايثارگران در راستاي حفظ و گسترش ارزشهايي چون ايثار، فداكاري و گسترش فرهنگ مقاومت گام برمي دارد و همسران شهيد به عنوان بازماندگان اسوه هاي مقاومت و ايثار شريك حماسه اند، بنابراين آگاهي از كم و كيف احساس امنيت اقتصادي و اجتماعي همسران شهيد مي تواند واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي آن را منعكس نمايد و همين شناخت خود مي تواند در اتخاذ سياست هاي كلان سازمان بكار آيد.
5. از ديگر ضرورت هاي اين مطالعه براي بنياد شهيد اين است كه تحقيق حاضر مي تواند مكملي براي تحقيقات انجام گرفته در موضوعات رواني ـ اجتماعي باشد و بنياد مي تواند نتايج بدست آمده از اين تحقيق و ديگر تحقيقات انجام گرفته در خصوص موضوعات متعدد را در كنار هم قرار داده و فراتحليل جامعي در خصوص روابط بين متغيرها بدست آورد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده