بيان مسئله
آيا بين عملكردمديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه هاي مختلف برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و رهبري تفاوت وجود دارد؟
شايد يكي از مهمترين فعاليت ها در زندگي اجتماعي بشر امروز را بتوان مديريت دانست. در عصر حاضر به مدد اين فعاليت است كه ماموريت ها و اهداف سازمان ها تحقق مي يابند، از منابع و امكانات موجود بهره برداري مي شود و توانايي ها و استعداد انسانها از قوه به فعل درمي آيد. مديران در انجام وظايف خود فرايندي را دنبال مي كنند كه شامل اجزايي چون برنامه ريزي، سازمان دهي، كنترل و رهبري مي باشد. در سالهاي اخير توجه روزافزوني نسبت به برنامه ريزي جامع يا استراتژيك بعمل آمده و تنها راه اثربخش و كارآمدي مديران در بهره گيري از اين شيوه برنامه ريزي جستجو شده است . تحقيق حاضر در پي آن است تا از يك طرف كمك كند تا مديران لايق و برتر شناسايي شده و مورد تقدير و دلگرمي قرار گيرند و از طرف ديگر از مديريت هاي ضعيف جلوگيري بعمل آيد تا سرمايه هاي مادي و معنوي سازمان به هدر نرود. علاوه بر اينها بررسي عملكرد مديران چشم اندازي روشن پيش روي برنامه ريزان سازمان قرار مي دهد تا آنرا در انتصابات آينده مدنظر قرار دهند. با توجه به حساسيت موضوع، طرح حاضر درصدد بررسي عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان لرستان مي باشد به اميد آنكه گامي كوچك در راستاي هدفي بزرگ كه همانا اعتلا و بالندگي مديريت در سازمان بنياد شهيد است برداشته شود.

اهداف پژوهش
بطوركلي هدف پژوهش حاضر عبارت است از شناخت تفاوت در عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه هاي برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و رهبري در سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان لرستان از لحاظ علمي پژوهش حاضر بدنبال افزايش دانش و آگاهي در زمينه متغيرهاي كاركردي مديريت مديران ايثارگر و غيرايثارگر است. از لحاظ كاربردي از نتا يج پژوهش حاضر انتظار مي رود كه با آشكار ساختن عملكرد مديران در حيطه هاي فوق شرايطي را تدارك بيند كه در آن برنامه ريزان بتوانند در انتخاب و انتصاب مديران سعي در بهبود وضعيت سازمان جهت تحقق اهداف سازماني با توجه به نيازهاي جامعه هدف فراهم آورد.
سوالات پژوهش
سوال كلي
آيا بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر شاغل در سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران تفاوت وجود دارد؟
سوالات جزئي
1-آيا بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه برنامه ريزي تفاوت وجود دارد؟
2-آيا بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه سازماندهي تفاوت وجود دارد؟
3-آيا بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه كنترل تفاوت وجود دارد؟
4-آيا بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه رهبري تفاوت وجود دارد؟

فرضيه هاي پژوهش
فرضيه كلي
بين عملكرد مديران ايثارگر و غير ايثارگر شاغل در سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران تفاوت وجود دارد؟
فرضيه هاي جزئي
1-بين عملكرد مديران ايثارگر و غير ايثارگر در زمينه برنامه ريزي تفاوت وجود دارد.
2-بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه سازماندهي تفاوت وجود دارد.
3-بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه كنترل تفاوت وجود دارد.
4-بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثاگر در زمينه رهبري تفاوت وجود دارد.
روش تحقيق
روش تحقيق با توجه به عنوان پژوهش از نوع توصيفي است. در اين تحقيق كليه 123 نفر كاركنان مرد و زن كه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند به پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي عملكرد مديران پاسخ دادند.
جامعه مورد پژوهش
جامعه آماري شامل كليه مديران اعم از ايثارگر و غيرايثارگر و كاركنان سازمان بنياد شهيد تعداد180 نفر مي باشد كه در فاصله سالهاي 85-80 در سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان لرستان با ابلاغ رسمي از سوي سازمان در سطح معاونت ها، روساي ادارت و روساي شهرستانها و كاركنان با مدرك ديپلم و بالاتر مي باشند، مشغول به خدمت هستند.
روش نمونه گيري و تعداد نمونه
با استفاده از جدول مورگان (1970) حجم نمونه 123 برآورد و به روش نمونه گيري طبقه اي نسبي با شيوه كاملاً تصادفي به شرح ذيل انتخاب گرديدند: از مجموع 123 نفر انتخاب شده 32/20 درصد حجم نمونه شامل 25 زن و 68/79 درصد حجم نمونه يعني 89 نفر را مردان تشكيل دادند. در مجموع 30 نفر مدير ايثارگر و غيرايثارگر انتخاب گرديد. 14 مدير ايثارگر و 16 مدير غيرايثارگر. از بين 123 نفر انتخاب شده 47 درصد يعني 58 نفر مديران ايثارگر و 53 درصد يعني 65 نفر مديران غيرايثارگر را از نظر كاركردهاي مديريتي برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و رهبري) را ارزيابي كردند .
نتايج و يافته ها
فرضيه 1- بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه برنامه ريزي تفاوت وجود دارد.
بين مديران ايثارگر و غيرايثارگر در متغير برنامه ريزي تفاوت معني داري يافت نشد.
فرضيه 2- بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه سازماندهي تفاوت وجود دارد.
چون t محاسبه شده (667/0=t) از t جدول 1.890(df.116,α/2) كوچكتر است و نتيجه گرفته مي شود كه با اطمينان 95% بين مديران ايثارگر و غيرايثارگر در متغيرهاي سازماندهي تفاوت معني داري وجود ندارد.
فرضيه 3- بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه كنترل تفاوت وجود دارد.
چون t محاسبه شده (153/0-=t) از t جدول 1.890, (df.116. , α/2) كوچكتر مي باشد با اطمينان 95% نتيجه گرفته مي شود كه بين مديران ايثارگر و غيرايثارگر در متغير سازماندهي تفاوت معني دار وجود ندارد.
فرضيه 4- بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در زمينه رهبري تفاوت معني داري وجود دارد.
با توجه به t محاسبه شده (033/1=t) و t جدول 1.890 (df116., α/2) نتيجه گرفته مي شود با اطمينان 95% بين عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در متغير رهبري تفاوت معني داري وجود ندارد.
عدم تفاوت بين مديران ايثارگر و غيرايثارگر به لحاظ مديريتي امري طبيعي است زيرا مديران ايثارگر و غيرايثارگر با يك نظارت و يك برنامه و اهداف جديد در كنار يكديگر شروع به فعاليت نكرده اند بلكه هر دو گروه مديران از يك نظام تبعيت كرده اند و از برنامه ها، قوانين و مقررات نظام متمركز استفاده مي كند.
با توجه به شاخص محاسبه شده درسه متغير برنامه ريزي ‘سازماندهي و رهبري (21)و در متغير كنترل (5/21) مي باشد در مقايسه با شاخص محاسبه شده كلي در چهار متغير براي مديران ايثار گران(23) و براي مديران غير ايثارگر(40/22) مي باشد نتيجه گرفته مي شود كه عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در چهار متغير بالاتر از شاخص محاسبه شده مي باشد كه حاكي از عملكرد بالا درمتغيرهاي مذكور مي باشد.
پيشنهادات
1- با عنايت به اينكه عملكرد مديران ايثارگر و غيرايثارگر در متغير كنترل نسبت به شاخص هاي محاسبه شده ضعيف ارزيابي شده است پيشنهاد مي شود دوره هاي آموزش خاص را تحت عنوان متغير فوق براي مديران سازمان برگزار نمايند.
2- از آنجا كه دوره هاي آموزش، تحت عنوان برگزاري همايشها، دوره هاي ضمن خدمت، برگزاري آزمون از محتواي دستورالعملها در بهبود عملكرد و يكسان سازي در خدمات رساني به جامعه هدف موثر بوده است پيشنهاد مي شود دوره هاي مذكور استمرار داشته باشد.
3- با عنايت به شاخص هاي محاسبه شده عملكرد مديران سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران در مجموع در حد قابل قبولي بوده است. علي ايحال جهت حركت به سمت مطلوب ضرورت دارد دوره هاي آموزشي را تحت عنوان متغيرهاي مورد پژوهش طراحي و اجرا نمايند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده