معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي مشهد گروه پژوهشي علوم اجتماعي

طرح مساله
فرزندان و همسران شهدا ، آزادگان و جانبازاني كه در عرصه هاي مختلف زندگي موفق به كسب مدارج عالي شدند، به دليل موقعيت ويژه اي كه دارند، از جمله خلاء هاي عاطفي و فشار هاي اجتماعي شديد (مثبت/منفي) ، داراي وضعي متمايز نسبت به ساير نخبگان كشور هستند .
تحقيق حاضر علاوه بر شناسايي نخبگان شاهد و ايثارگر در استان خراسان رضوي ، از زاويه ديگرعوامل تاثيرگذار بر موفقيت و پيشرفت انها را نيز بررسي مي كند كه اين بخش از تحقيق نخستين گام براي اجراي برنامه ريزي هاي از پيش تدوين شده و تخصيص بهينه سرمايه گذاريهاي سازمان بنياد شهيد و ساير موسسات وابسته مي باشد .
و درنهايت طرح حاضر درجستجوي راهكارهايي اجرايي و كاربردي براي سازمان بنياد شهيد است تا به كمك ان بتواند به تقويت عوامل تاثير گذار و تخفيف موانع موجود در مسير پيشرفت نخبگان شاهد و ايثارگر گام بردارد.

اهداف تحقيق
1. تدوين شناسنامه جامع از نخبگان شاهد و ايثارگر در استان خراسان رضوي(تهيه بانك اطلاعات)
2. طبقه بندي نخبگان شاهد و ايثارگر بر اساس حوزه نخبگي
3 .شناسايي عوامل موثر بر ميزان موفقيت نخبگان شاهد و ايثار گر
4. تدوين برنامه كاربردي درجهت بهبود وضعيت و افزايش ميزان موفقيت خانواده هاي شاهد و ايثارگر .
جامعه آماري، شيوه نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
ميدان مشاهده تحقيق حاضر استان خراسان رضوي بوده كه بر اين اساس فرزند شهيد، همسر شهيد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت،جانبازان بالاي 25 درصد،جزء جمعيت تحقيق بودند كه به شيوه تمام شماري در گروههاي ورزشي، شغلي، آموزشي و فرهنگي در استان خراسان رضوي (شهرهاي گناباد، نيشابور، سبزوار، مشهد، تربت حيدريه،كاشمر) شناسايي شدند و با استفاده از ابزار "مصاحبه نامه ايجاد بانك نخبگان"كه مشتمل بر محورهاي هفتگانه(عمومي، تحصيلي، شغلي، موفقيت ، شهيد، آزادگي، جانبازي) بود، اطلاعات جامع شناسنامه اي آنها به همراه عكس و تصاويري از آثار موفقيت، جمع آوري گرديدكه مجموع آنها بالغ بر240 نفر شد و در قالب نرم افزار به سازمان بنياد شهيد ارائه گرديد.
در فاز دوم تحقيق، براي دستيابي به علت موفقيت نخبگان، با جامعه آماري بدست آمده از فاز اول و تعيين نسبت نخبگان درهر طبقه(در نظر داشتن نوع نخبگي و گروه ايثارگري)150 نفر از نخبگان به عنوان نمونه اي معرف از طريق فرمول نمونه گيري كوكران انتخاب شدندو به روش پيمايشي، مصاحبه گران براي جمع آوري اطلاعات با استفاده از ابزار"مصاحبه نامه علل موفقيت"به فرد مورد نظر مراجعه مجدد داشتند
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده