دكتر محمد خداياري فرد

بيان مسئله
اجتماعي شدن يك فرايند دو جانبه ي ارتباطي ميان فرد و جامعه است . به همين دليل جرياني پيچيده بشمار مي آيد كه ابعاد و جوانب گوناگوني دارد. كسب مهارت هاي اجتماعي ، چگونگي برقراري ارتباط با ساير افراد و سازگاري اجتماعي از جمله اين ابعاد هستند.
گرين و پاركر (1999) با مروري بر ادبيات پژوهش دريافتند كه كليه پژوهشهايي كه از نظر روش شناختي مناسب بودند ، به طور معناداري اثر زيانبار فقدان پدر در خانواده علاوه بر آثار زيانبار بر عملكردهاي روان شناختي فرزندان ، سازگاري شخصي و اجتماعي آنان را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. بطوري كه مهمترين مشكلات روانشناختي و سازگاري فرزندان تك والديني ناتني از مشكلات مالي و اقتصادي ، اضطراب بالا و سطوح پايين تعامل والد – كودك است .
بر اين اساس اعتقاد بر اين است كه فقدان پدر در فرزندان شاهد مي تواند سازگاري روانشناختي و اجتماعي آنان را تحت تاثير قرار دهد . بر اساس آنچه ذكر شد هدف اصلي اين پژوهش بررسي و مقايسه رابطه ي دينداري ، نگرش ساسي – اجتماعي و پيشرفت تحصيلي با سازگاري اجتماعي دانشجويان شاهد و غير شاهد مشغول به تحصيل در دانشگاههاي شهر تهران است .
□ اهميت و ضرورت پژوهش :
يكي از مسايل مهمي كه در فرزندان شاهد قابل ملاحظه و بررسي است ، مسئله ي ناسازگاري به خصوص در محيط خانواده است . از آنجايي كه اكثر فرزندان شاهد در سنين نوجواني به سر مي برند ، به علل مختلفي چون فقدان پدر خانواده كه عضوي موثر در خانواده مي باشد ، مسايل و مشكلات اقتصادي ، ازدواج مجدد مادر و عدمخ همكاري ناپدري با خانواده يا فقدان رابطه ي پدر – فرزندي دچار ناسازگاريهايي در خانواده هستند و اين ناسازگاريها منشاء بسياري از ناسازگاريهاي اجتماعي هستند . لذا تشخيص زودرس اين ناسازگاريها و درمان فوري آنها از ابتلا به اختلالات رفتاري و ناسازگاري هاي شديد شخصي و اجتماعي در فرزندان عزيز شاهد پيشگيري مي كند . انجام پژوهش در اين زمينه به دست اندركاران و مسئولين جامعه كمك مي كند تا با ارائه ي برنامه ها و خدمات فرهنگي ، تربيتي و مذهبي در جهت رشد ، شكوفايي ، ؟ شخصيت و استعداد افراد جامعه به خصوص قشر جوان و تحصيل كرده گام بردارند و با افزايش آگاهي از تهاجم فرهنگي ، سست شدن باورها ، دگرگوني ارزشها ، انحراف انديشه ، تغيير و تبديل آداب و رسوم و نابودي اصول اخلاقي حاكم بر جامعه در نتيجه هويت باختگي ، غرب زدگي و ناسازگاري هاي اجتماعي آنان پيشگيري كنند.
□ اهداف پژوهش :
پژوهش حاضر به دنبال شناخت رابطه ي بين باورهاي ديني ، نگرش سياسي – اجتماعي و عملكردهاي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان شاهد و غير شاهد و داراي هدف هاي زير است :
1- مقايسه رابطه سازگاري اجتماعي با باورهاي ديني و نگرش اجتماعي – سياسي در دانشجويان شاهد و غير شاهد.
2- مقايسه باورهاي ديني ، نگرش اجتماعي – سياسي و عملكرد تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان دختر و پسر شاهد و غير شاهد.
3- شناسايي نقش ازدواج مجدد مادر و پذيرش عنوان دانشجوي شاهد در سازگاري اجتماعي دانشجويان شاهد.
□ طرح پژوهشي
پژوهش حاضر از نوع طرحهاي غير آزمايشي يا توصيفي و به طور دقيق تر طرح همبستگي و از نوع پيش بيني (رگرسيون) است .
□ جامعه آماري
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل همه دانشجويان دختر و پسر شاهد و غير شاهد مشغول به تحصيل در دانشگاههاي شهر تهران در سال تحصيلي 84-83 بوده است .
□ روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
براي انتخاب گروه نمونه اعم از دانشجويان شاهد و غير شاهد از روش نمونه گيري طبقه اي و به صورت تصادفي انتخاب شدند.
شاهد غير شاهد شاهد و غير شاهد
پسر دختر جمع پسر دختر جمع جمع كل

□ ابزار گردآوري داده ها و اعتبار آنها
جهت ارزيابي متغيرهاي پژوهش از چهار ابزار استفاده شد :
الف – پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا
ب – پرسشنامه نگرش سياسي – اجتماعي
ج – فرم مقياس دينداري دانشجويان .
د – پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ويژگي هاي خانوادگي دانشجويان شاهد.

عنوان برنامه :
بررسي و ارزشيابي طرحهاي پژوهشي
هدف كيفي :
1- ايجاد بستر مناسب جهت به گزيني طرحهاي پژوهشي .
2- اصلاح و بهبود گزارش پژوهشي.
هدف كمي :
ارزشيابي (داوري علمي) 60 عنوان از عناوين طرح هاي پژوهشي .
اعتبارات مورد نياز :
1- اعتبار كلي مورد نياز 000/000/30 ريال
2- سرانه اعتبار جهت هر طرح 000/500 ريال
مسئول مستقيم برنامه : زرگريان همكاران : داوران علمي طرحهاي پژوهشي
تاريخ شروع : 1/1/86 تاريخ خاتمه : 29/12/86
مراحل انجام كار :
1- بررسي اوليه پيشنهاده پژوهشي و انتخاب داور مناسب .
2- نظارت بر فرايند ارسال به داوري و عودت از آن.
3- جمع بندي نهايي و ارائه نتايج ارزشيابي طرح يا گزارش پژوهشي.
ريز فعاليتها :
1- بررسي اوليه پيشنهاده پژوهش :
الف- مطالعه پيشنهاده پژوهشي .
ب- اعلام نظر اوليه در مورد پيشنهاده پژوهشي .
ج- انتخاب يك داور علمي متناسب با موضوع پيشنهاده پژوهشي .
د- انتخاب يك داور علمي متناسب با موضوع پيشنهاده پژوهشي از نظر آماري (مشاوره آماري پيشنهاده پژوهشي).
2- نظارت بر فرايند ارسال به داوري و عودت از آن :
الف- تنظيم نامه ارسال به داوري.
ب- تنظيم پرسشنامه در خصوص پيشنهاده پژوهشي يا گزارش پژوهشي .
ج- ارسال يك نسخه از طرح به همراه نامه و فرم ارزشيابي به داور يا داوران انتخابي .
د- پيگيري جهت عودت كار از داوري.
ه- تهيه و تنظيم ليست پرداخت حق الزحمه داور.
3- جمع بندي نهائي و ارائه نتايج ارزشيابي طرح يا گزارش :
الف- مطالعه و بررسي نظرات داور علمي
ب- تهيه و تنظيم نامه اعلام نتايج ارزشيابي جهت گروه كاربردي/ راهبردي
ج- در صورت نياز به اصلاح مجدداً چرخه داوري تكرار مي شود.
د- بعد از انجام اصلاحات لازم پيشنهاده پژوهشي مورد نظر به گروه بررسي و ارزشيابي عودت داده مي شود جهت ارزشيابي دوم .
ه- كسب نمره قابل قبول تنظيم نامه شروع به كار جهت مجري محترم طرح.
و- بعد از اتمام كار قبل از صحافي طرح به گروه بررسي و ارزشيابي ارجاع مي شود جهت نهائي سازي كار (داوري نهائي) .
بعد از ارزشيابي گزارش طرح پژوهشي توسط داور علمي كه پيشنهاده اوليه را نيز داوري نموده است در صورت وجود اشكالات در طرح نامه اي در خصوص اعلام اصلاحات جهت مجري تنظيم مي گردد.
نامه اعلام اصلاحات با اصل گزارش به مجري عودت داده مي شود.
بعد از انجام اصلاحات طرح جهت داوري به گروه بررسي و ارزشيابي عودت داده مي شود در صورت رفع اشكالات نامه اي تنظيم مي شود جهت تسويه حساب با مجري محترم و نهائي سازي كار ./ق
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده