نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

از خون پاک خود بگذريد

نوید شاهد - شهید امامی در وصیتنامه اش اینگونه می نویسد: «ای مجاهدان راه حق، شما كه نمي توانيد زير ستم...