نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی

«پاكسازی محور خيلي طول كشيد. در حدود 45 روز بود كه در آن منطقه حضور داشتند و نيروها زبان به شكوه گشودند...
آرشیو