نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شعر جنگ
برچسب: شعر جنگ
سراسری شعر دفاع مقدس حسین اسرافیلی نشر صریر...
کد خبر: ۴۶۵۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس حسین...
کد خبر: ۴۶۵۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس حسین اسرافیلی نشر صریر...
کد خبر: ۴۶۵۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس حسین...
کد خبر: ۴۶۵۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


زخم سیب مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع...
کد خبر: ۴۶۵۶۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


زخم سیب مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع...
کد خبر: ۴۶۵۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


کنگره سراسری شعر دفاع مقدس حسین اسرافیلیِ نشر صریر...
کد خبر: ۴۶۵۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


زخم سیب مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع...
کد خبر: ۴۶۵۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


میان کوچه و پس کوچه های جنگ زده ز عشق... زخم سیب مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع...
کد خبر: ۴۶۴۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس حسین اسرافیلی نشر صریر...
کد خبر: ۴۶۴۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


زخم سیب مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع...
کد خبر: ۴۶۴۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


شغاد بیا بهانه شعرم مرا ببر با خود به کوچه... مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس حسین...
کد خبر: ۴۶۴۲۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس حسین...
کد خبر: ۴۶۴۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس حسین اسرافیلی نشر صریر...
کد خبر: ۴۶۴۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


سیب مجموعه اشعار برگزیده پانزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس حسین...
کد خبر: ۴۶۴۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


برگزیده پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس حسین اسرافیلی نشرصریر...
کد خبر: ۴۶۴۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


سراسری شعر دفاع مقدس حسین اسرافیلی نشرصریر...
کد خبر: ۴۶۳۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


کنگره سراسری شعر دفاع مقدس حسین اسرافیلی نشر صریر...
کد خبر: ۴۶۳۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


مریم خمسه لویی/
شعر دفاع مقدس حسین اسرافیلی نشر صریر...
کد خبر: ۴۶۳۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


سراسری شعر دفاع مقدس حسین اسرافیلی نشر صریر...
کد خبر: ۴۶۳۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵