«مقایسه میزان سازگاری آزدگان با رزمندگان و افراد غیر رزمنده» عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد «هادی بهرامی احسان» است.
به گزارش نوید شاهد، «هادی بهرامی احسان» دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته «روانشناسی عمومی» دانشگاه تربیت مدرس بوده و سال 1371، حدود دو سال پس از بازگشت آزادگان به کشور، موضوع «مقایسه میزان سازگاری آزدگان با رزمندگان و افراد غیر رزمنده» را برای پایان نامه خود انتخاب می کند.

پژوهشگر در بخش خلاصه پژوهش، به نتایج قابل قبولی که از تحقیق خود به دست آورده، این گونه اشاره می کند:

«مفهوم فشار روانی یکی از رایج ترین مفاهیمی است که درعلم روانشناسی جایگاه ویژه ای را برای خود کسب کرده است. تاکنون روانشناسان بسیاری علاقه خود را صرف بررسی جوانب این مفهوم کرده و در پرتو همین علاقه هر روزیافته های جدیدی بر بدنه این علم افزوده می شود. دوران اسارت با توجه به مرارتها و فشارهای بی حد روانی که بر اسیر وارد می سازد، یکی از بهترین زمینه هایی است می توان اثرات فشارهای سخت و طاقت فرسا در آن را بررسی کرد. آنچه این پژوهش برای مشخص ساختن آن سازمان یافته است در حقیقت پاسخ به این پرسش اساسی است که آزادگان ایرانی با توجه به دریافت مقادیر زیادی فشار روانی در دوران اسارت و سپس تغییر محیط و ورود به دنیای آزاد و طبیعی خود، توانسته اند خود را با مقتضیات روانی اجتماعی سازگار کنند؟

«با هدف بررسی وضعیت سازگاری آزادگان یکسال پس از آزادی، پژوهشی سازمان یافت که نکات بسیار جالبی را روشن ساخت. از آن جا که قضاوت در خصوص میزان سازگاری و مشخص ساختن حدود آن مستلزم رعایت ضوابط دقیق است برای پرهیز از هرگونه خطای احتمای سه گروه مورد مطالعه قرار گرفت. آزادگان به عنوان گروه آزمایشی، رزمندگان و افراد غیر رزمنده به عنوان گروه های گواه در نظر گرفته شدند. با مقایسه این سه گروه و بررسی میزان سازگاری هریک می توان ملاک دقیقی برای قضاو در اختیار داشت. برای بررسی سازگای نیز پس از بررسی های فراوان، آزمونی به دست آمد که دارای پایانی بسیار مطلوب 80% بود.

با اجرای آزمون و محاسبه میانگین نمره های سازگاری کل و سازگاری های فرعی، تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت احتمالی سه گروه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس برخلاف اکثر فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تفاوت در میزان سازگاری سه گروه یا سازگاری مطلوبتر آزادگان بود.

نتایج بدست آمده حاکی است که علاوه بر عدم تفاوت معنی دار در میانگین های سازگاری های سه گروه، آزدگان در زمینه های سازگاری خانوادگی و هیجانی دارای وضعیت مطلوبتری بودند. با توجه به این یافته می توان گفت آزادگان پس از یکسال، خود را در شرایط محیط، سازگار کرده و ماننده بقیه افراد غیر رزمنده و یا رزمنده، با اوضاع و احوال پیرامون خود کنار آمده اند.»

علاقمندان برای مطالعه این پایان نامه می توانند به مرکز کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت واقع در خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار، ساختمان معاونت فرهنگی بنیاد شهید مراجعه کنند.


مقایسه میزان سازگاری آزدگان با رزمندگان و افراد غیر رزمنده
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده