شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۹
اولين کسانی که وارد سفارت شدند شهيد مهدی رجب بيگی و محسن وزوایی بودند این جمله را هاشم پوریزدان پرست در ارتباط با همراهی شهید محسن وزوایی با دانشجویان پیرو خط امام (ره) در جریان تسخیر لانه جاسوسی می گوید. متن گفت و گو را با هم می خوانیم.
محسن وزوایی از اولین کسانی بود که وارد سفارت شد

 نویدشاهد: اولين کسانی که وارد سفارت شدند شهيد مهدی رجب بيگی و محسن وزوایی بودند این جمله را هاشم پوریزدان پرست در ارتباط با همراهی شهید محسن وزوایی با دانشجویان پیرو خط امام (ره) در جریان تسخیر لانه جاسوسی می گوید. متن گفت و گو را با هم می خوانیم.

تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پيرو خط امام از کجا کليد خورد؟

آبان سال ۱۳۵۸ محمدرضا شاه به بهانه درمان به پيشنهاد راکفلر که جزو بانکداران بزرگ آمریکا بود به آمریکا منتقل شد .با انتشار خبر انتقال شاه به آمریکا و پناهنده شدن وی امام در سخنرانی هایشان شدیدا این اقدام آمریکا را مورد حمله قرار دادند. هنوز آبها از آسياب نيفتاده بود که غروب روز عيد قربان یعنی دهم آبان ۵۸ آیت الله قاضی امام جمعه تبریز که دو هفته قبل جلوی وابستگان به آمریکا در تبریز ایستاده و شورش مسلحانه آنان و تسخير استانداری و صدا و سيمای این استان را با شکست مواجه کرده بود توسط گروهک تروریستی فرقان که نوک حمله گروه های ضدانقلاب بود غریبانه ترور شد این در حالی بود که عوامل آمریکا در کردستان 70 تن از ارتشيان غيور را در همين روز در کمينی در جاده سردشت به شهادت رسانده بودند و امام )ره( با موضعی محکم تر از قبل در یک سخنرانی از دانشجویان و طلاب خواستند که حملات خود را گسترش دهند. امام با این سخنرانی راه اصلی را نشان داد جایی بهتر از سفارت به نظر نمی آمد. کجا بهتر از سفارت آمریکا کانون تمام دشمنی ها و فتنه ها. دست آمریکا برای ما رو شده بود. میدانستيم که آنها با به آشوب کشاندن فضای داخلی کشور و راه انداختن غائله کردستان ترکمن صحرا و خوزستان و تأیيد و حمایت از گروههای تروریستی فرقان و منافقين در صددند که با گل آلود کردن آب به منافع و مقاصد فریبکارانه خود برسند .آمریکا آنقدر پایش را از گليم خود درازتر کرده بود که مجلس سنایش به اعدام «ثابت پاسال » صهيونيست به دليل اقدامات مفسدانه اش در زمان طاغوت شدیدا اعتراض کرد و جالب بود انگار خودش را همه کاره ایران می دانست. این شد که ما تصميم گرفتيم که با اشغال سفارت آمریکا ریشه تمامی این دخالت ها و دشمنی ها را از جا بکنيم.

با این حساب طرح اوليه تسخير سفارت آمریکا توسط چه کسانی مطرح شد؟

پيشنهاد این برنامه از طرف یکی از دانشجویان دانشگاه شریف و مبارزین زمان انقلاب به نام ابراهيم اصغرزاده مطرح شد و وقتی این مسئله بين دانشجویان دانشگاه شریف و اميرکبير عنوان شد تا حدودی به نتيجه رسيدیم و سپس دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه های تهران و دانشگاه ملی )شهيد بهشتی امروز ( هم در جریان کار قرار گرفتند. شناسایی های لانه جاسوسی و سازماندهی ها انجام شد و نهایتا روز 13 آبان که اولين سالگرد کشتار جمعی از دانش آموزان توسط رژیم شاه در سال ۵۷ بود برای اینکار در نظر گرفته شد. از سوی دیگر حضرت امام و مراجع هم بيانيه هایی مبنی بر شرکت در راهپيمایی های عظيم و گسترده در این روز صادر کرده بودند و شرکت انبوه مردم در راهپيمایی 13  آبان پوشش خوبی برای این اقدام می توانست باشد.  روز سيزده آبان ساعت 10 صبح با گروه انبوهی از دانشجویان دختر و پسر در خيابان بهار چهار راه طالقانی تجمع کردند و همراه با سيل جمعيت که برای راهپيمایی آمده بودند به سمت سفارت حرکت کردند.

شما برای این کار آموزش خاصی هم دیدید؟

خير چون ما اصلا قرار نبود اقدام مسلحانه ای داشته باشيم برنامه ریزی های انجام شده در این راستا بود که برای اعتراض به پناهندگی شاه به آمریکا سه روز آنجا تحصن کنيم و خواستار استرداد شاه شویم و اصلاً قصد تسخير سفارت به مدت طولانی را نداشتيم ولی با رو به رو شدن با شرایط غير منتظره ای که داخل سفارت بود و پيام عصر روز 13آبان حضرت امام )ره( قضيه خود به خود صورت دیگری پيدا کرد.

از لحظه ورودتان به سفارت بگویيد افراد حاضر در آنجا نسبت به حضور شما چه عکس العملی داشتند؟

اولين کسانی که وارد سفارت شدند شهيد مهدی رجب بيگی و محسن وزوایی بودند. خانم های دانشجوی خط امام آهن برهایی در زیر چادرهایشان مخفی کرده بودند و در آنجا در اختيار سایر دانشجویان قرار دادند و به وسيله آنها به راحتی قفل و زنجيرهای درب سفارت بریده شد و دانشجویان توانستند وارد محوطه لانه جاسوسی شوند. ساختمان لانه جاسوسی بسيار وسيع و دارای ساختمان های متعدد بود. تمام ساختمان ها به جز ساختمان مرکزی در همان لحظات اول به تصرف دانشجویان درآمد اما نسبت به ورود ما به ساختمان مرکزی سفارت مقاومت شد تقریباً سه ساعت طول کشيد تا جاسوسان و مأموران آمریکایی تسليم شدند و دانشجویان وارد ساختمان مرکزی شدند. این ساختمان عرض کم ولی طولی حدود 100 متر داشت. اتاق کار سفير اتاق مخابرات اتاق اسناد و سالن مذاکرات همه داخل این ساختمان بود .اتاق اسناد و مخابرات در قسمت شرقی ساختمان قرار داشت. یک در گاو صندوقی هم داشت که یک دوربين بالای آن نصب شده بود و تردد افراد را کنترل می کرد. وقتی وارد اتاق شدیم با صحنه هایی روبه