(مطالعه موردي: شهيد حسين خرازي)
دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۲
فرماندهان سپاه با شيوه مديريت و رهبري خويش نقش اثرگذاري در ايجاد انگيزه در بسيجيان و پيروزي هاي متعدد در جنگ تحميلي داشته اند که در قالب مفهوم سبک رهبري خدمتگزار قابل بررسي هست.
تبيين سبک رهبري خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس و پيامدهاي آن در بين بسيجيان


نویسندگان: مهری عسکری، اصغر فروغی ابری، ابوالحسن فیاض انوش

چکیده:

فرماندهان سپاه با شيوه مديريت و رهبري خويش نقش اثرگذاري در ايجاد انگيزه در بسيجيان و پيروزي هاي متعدد در جنگ تحميلي داشته اند که در قالب مفهوم سبک رهبري خدمتگزار قابل بررسي هست. اين مطالعه با روش پيمايش و با ابزار پرسشنامه به بررسي سبک رهبري خدمتگزار فرمانده لشکر 14 امام حسين (عليه السلام)، شهيد حسين خرازي در بين 210 نفر از بسيجيان دوران دفاع مقدس اين يگان پرداخته است. اعتبار تحقيق از نوع صوري و روايي مقياس ها با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ مورد تاييد واقع شد. داده ها پس از گردآوري توسط نرم افزارهاي اس پي اس اس و ليزرل مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند. يافته هاي تحقيق بيانگر آن است که بين سبک رهبري خدمتگزار شهيد حسين خرازي در جنگ تحميلي با سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني بسيجيان داوطلب ارتباط معني دار وجود دارد. همچنين نتايج نشان مي دهد با افزايش سرمايه اجتماعي بسيجيان ميزان تعهد سازماني آن ها نيز افزايش مي يابد. نتايج رگرسيون نيز بيانگر اين است که تعهد سازماني افراد به ترتيب تحت تاثير متغيرهاي سبک رهبري خدمتگزار (50/0) و سرمايه اجتماعي (36/0) است که درمجموع اين دو متغير توانسته اند 60 درصد از واريانس تعهد سازماني را تبيين کنند. همچنين نتايج آزمون مدل سازي معادلات ساختاري توسط نرم افزار ليزرل نشان داد که مدل تحقيق با داده ها برازش داشته است.

كليد واژه:  جنگ تحميلي  شهيد حسين خرازي سبک رهبري خدمتگزار  سرمايه اجتماعي  تعهد سازماني

دریافت متن کامل مقاله  تبيين سبک رهبري خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس و پيامدهاي آن در بين بسيجيان

منبع: مطالعات راهبردی بسیج
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده