سه‌شنبه, ۰۴ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۰
داوران، برگزيدگان و متوليان برگزاري جايزه هاي ادبي حوزه دفاع مقدس در گفت وگو با ايبنا، پيشنهاد هايي را در باره برگزاري بهتر جايزه ها و جشنواره هاي ادبي حوزه دفاع مقدس مطرح كردند.

شيما دنيادار رستمي خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)- در دو ماه اخير، به موضوع ضرورت هاي برپايي جايزه هاي ادبي دفاع مقدس از نگاه بنيان گذاران، برگزاركنندگان، برگزيدگان، ناشران و نويسندگان پرداختيم و ضرورت، چرايي و نحوه برگزاري جايزه ها و جشنواره هاي ادبي حوزه دفاع مقدس را در گفت و گو با 14 كارشناس مورد بررسي قرار داديم كه گزارش جمع بندي آن در ادامه مي آيد.

تصويت طرح جامع جايزه ها و جشواره هاي ادبي
حسن علايي، مدير انتشارات روايت فتح معتقد است تصويب طرح جامع براي جايزه هاي ادبي از انجام فعاليت هاي جزيره وار در اين حوزه مي كاهد و راه اندازي دبيرخانه دايمي نيز مي تواند بر تداوم اثرگذاري جايزه هاي ادبي در معرفي كتاب هاي برتر موثر باشد. وي همچنين برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس را مستلزم حمايت هاي دولتي دانست و بر افزوده شدن شمار جايزه هاي ادبي تاكيد كرد. شرح كامل مصاحبه با حسن اعلايي را درباره شيوه برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس اينجا بخوانيد.

حمايت نهادهاي دولتي از جايزه هاي مردمي
نرگس آبيار، از نويسندگان حوزه دفاع مقدس، سليقه اي عمل كردن برخي از نهاد هاي برگزاركننده جايزه هاي ادبي دفاع مقدس و جشنواره پسند نويس شدن شركت كنندگان در اين جايزه ها را از آسيب هاي آن دانست و گفت: نهاد هاي فرهنگي مي توانند با حمايت هاي ويژه، در برگزاري جايزه هاي ادبي به صورت مردمي كمك كنند. اين نويسنده و كارگردان معتقد است بيشتر آثاري كه با انتخاب سليقه اي نهاد هاي دولتي برتر شده اند، به خوبي رسانه اي مي شوند، اما ديگر آثار برتر چنين امكاني ندارند. شرح كامل مصاحبه با نرگس آبيار را درباره شيوه برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس اينجا بخوانيد.

بين المللي شدن جايزه هاي ادبي
سردار بهروز اثباتي، از پايه گذاران جايزه هاي ادبي دفاع مقدس معتقد است: ظرفيت ادبي حوزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس ما به اندازه اي هست كه بتوان جايزه هاي بين المللي هم ترتيب داد و كشور هاي هم سو با نگرش اعتقادي خودمان را هم به شركت در اين جشنواره ها دعوت كرد. وي همچنين بلندمدت برگزار شدن جايزه هاي ادبي دفاع مقدس را سبب ساز حركت ادبي جريان ساز در جامعه دانست. شرح كامل مصاحبه با سردار اثباتي را درباره شيوه برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس اينجا بخوانيد.

حمايت ناشران از آثار برگزيده
محسن صادق نيا، نويسنده برگزيده حوزه دفاع مقدس معتقد است كه حمايت ناشران از كتاب، پس از برگزيده شدن، به تداوم ديده شدن اثر در جامعه مخاطبان مي انجامد. وي همچنين از بي رقيب بودن متن اثر و رسانه اي شدن كتاب برگزيده به عنوان دو عامل ديگر براي ماندگاري اثر در نگاه مخاطبان ياد كرد. شرح كامل مصاحبه با صادق نيا را درباره شيوه برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس اينجا بخوانيد.

ضرورت هم سويي سازمان ها در حمايت از اثر برتر
محمدجواد جزيني، داور آثار حوزه دفاع مقدس در انتقاد به شيوه برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس گفت: بيشتر جايزه هاي ادبي دولتي كشور ارزش مالي دارند، اما از ارزش جايگاهي برخوردار نيستند؛ زيرا دغدغه هاي نگارشي نهاد هاي رسمي را دنبال مي كنند و چه بسا اين نگاه رسمي، دغدغه مردم نباشد. وي همچنين بر ضرورت وابستگي سازماني ميان نهاد هاي فرهنگي در حمايت از اثر برگزيده تاكيد كرد. شرح كامل مصاحبه با جزيني را درباره شيوه برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس اينجا بخوانيد.

راه اندازي دبيرخانه دائمي براي رهيافت تازه
جهانگير خسروشاهي از داوران و نويسندگان آثار ادبي حوزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس راه اندازي دبيرخانه دائمي براي جشنواره هاي دفاع مقدس را ضروري دانست و گفت: بايد نمودار حركت اين جشنواره هاي ادبي از آغاز تاكنون ترسيم شود تا بدانيم چگونه اين مسير را پيموده ايم. به اين ترتيب با بررسي آسيب هاي دوره هاي گذشته، رهيافت تازه اي در برپايي جايزه هاي ادبي دفاع مقدس خواهيم داشت. شرح كامل مصاحبه با جهانگير خسروشاهي را درباره شيوه برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس اينجا بخوانيد.

كمرنگي خلاقيت در آثار جشنواره زده
حسين قناديان، رييس سازمان بسيج هنرمندان ايجاد فضاي رقابتي براي توليد آثار فاخر و ارزشمند، معرفي و شناسايي چهره هاي ادبي جوان و جريان سازي و اثرگذاري بر فضاي فرهنگي كشور را از محاسن برپايي جايزه ها و جشنواره هاي ادبي حوزه دفاع مقدس دانست و جشنواره زدگي شركت كنندگان، كمرنگ شدن خلاقيت در آثار و تعدد جشنواره هاي ادبي را از آسيب هاي اين حوزه معرفي كرد.

وي تاكيد كرد كه برگزاري جشنواره ها و جايزه هاي ادبي به مفهوم دخالت نهاد هاي حكومتي در اين آيين هاي ادبي نيست و افزود: انتظار داريم كه شوراي انقلاب فرهنگي طرح جامع جشنواره ها و جايزه هاي ادبي را تصويب كند. قناديان در ادامه اظهار كرد: چنين طرح جامعي مي تواند ضرورت ها، اهداف و شيوه برپايي آيين هاي ادبي حوزه دفاع مقدس را مشخص كند.
شرح كامل مصاحبه حسين قناديان را درباره شيوه بهتر برپايي جشنواره هاي دفاع مقدس اينجا بخوانيد.

تبليغات اندك ادبيات دفاع مقدس
عزت الله الوندي، از برگزيدگان جشنواره هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، از تبليغات اندك در حوزه ادبيات دفاع مقدس انتقاد كرد و گفت: سليقه اي عمل كردن از آسيب هاي تمام جايزه ها و جشنواره هاي ادبي است و متاسفانه با چنين نگاهي ارزش هاي ادبي واقعي و كيفيت هنري آثار كمرنگ تر ديده مي شود.
الوندي بر ضرورت ورود حاميان مالي در عرصه جشنواره ها و جايزه هاي ادبي حوزه دفاع مقدس تاكيد كرد و افزود: از اين راه مي توان برپايي جشنواره ها و جايزه هاي ادبي حوزه دفاع مقدس را بيشتر از سوي مردم ديد. شرح كامل مصاحبه اين داستان نويس را درباره شيوه برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس اينجا بخوانيد.

كمرنگي جايزه هاي ادبي دفاع مقدس
علي ناظري، مدير انتشارات فاتحان در اين باره به كمرنگ بودن جايزه هاي ادبي حوزه دفاع مقدس در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت: اين جايزه ها رونق چنداني در سطح كشور ندارند و با رونق چنين جشنواره هاي ادبي، علاوه بر نويسندگان، ناشران و طراحان و صفحه آرايان كتاب نيز براي حضور بهتر در عرصه ادبيات دفاع مقدس ترغيب خواهند شد.

مدير انتشارات فاتحان ديده شدن نظر مردم درباره آثار ادبي را ضروري دانست و ادامه داد: معتقدم جايزه هاي ادبي حوزه دفاع مقدس پاسخ مناسبي به تهديد هاي فرهنگي بيگانگان هستند. شرح كامل مصاحبه با علي ناظري را درباره شيوه برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس اينجا بخوانيد.

ضرورت بهره گيري هم زمان از نهاد هاي دولتي و مردمي
علي شجاعي صائين، مدير اداره كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره شيوه هاي بهتر برپايي جايزه ها و جشنواره هاي ادبي اين حوزه گفت: مشاركت بخش دولتي و خصوصي همراه با هم مي تواند باعث هم افزايي در اين زمينه شود و بايد از استعداد هر دو گروه در اين زمينه بهره گرفت.

وي با بيان اين كه نمي توان به طور كلي نهاد هاي دولتي را از برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس حذف كرد، افزود: برپايي اين جايزه ها، به ويژه زماني كه با تدوين و نگارش كتاب با مراكز اسنادي ارتباط مي يابد، نشان مي دهد كه نمي توان به حذف كامل نهاد هاي دولتي انديشيد اما در عين حال بايد از ظرفيت مردم و نهاد هاي مردمي بهره برد. شرح كامل مصاحبه با مدير اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را درباره شيوه برگزاري جايزه هاي ادبي دفاع مقدس اينجا بخوانيد.

دوري از شعارزدگي
محمدباقر شمسي پور، نيز در يادداشتي ايجاد دبيرخانه اي دايمي و واقعي با حضور كارشناسان داراي اهليت و صلاحيت علمي-فرهنگي و خارج از دسته بندي هاي معمول، براي پاسداست اين امر مهم و خارج كردن آن از معيارهاي سليقه اي و ايجاد فرصت هاي مطالعاتي، پژوهشي، سياحتي با چارچوب مشخص و ... را ضروري و اجتناب ناپذير دانست.

وي در اين يادداشت تاكيد كرد: انتظار مي رود دولت- در معناي گسترده آن- و نهادهاي وابسته و پيوسته مستقيم وغيرمستقيم، به جاي تصدي گري اين چنيني حمايتي و سايه پروري غير اصولي، جسارت سپردن تكليف و سرنوشت كيفي و كمّي اين ميراث مكتوب 8 ساله با ارزش را به اهل آن و تك تك رقم زنندگانش – البته با تدبير، برنامه ريزي و درايت حساب شده و به دور از احساسات و شعارزدگي- بسپارند. متن كامل يادداشت وي را اينجا بخوانيد.

ناداوري ناپسند است
ابراهيم زاهدي مطلق، از داوران جايزه ها و جشنواره هاي ادبي حوزه دفاع مقدس، درباره آسيب هاي جايزه هاي ادبي گفت: متاسفانه در تمام جايزه ها و جشنواره هاي ادبي سليقه ها نقش دارند و هر قدر داوري تربيت شده تر باشد، واقعيت به حقيقت نزديك تر مي شود. معتقدم مصلحت ها، انتخاب را به دور از حقيقت مي كند. برخي جشنواره ها فقط ناشران مشخصي را برمي گزينند و برخي جشنواره ها و جايزه هاي خصوصي هم فقط به شاگردان خود جايزه مي دهند. متن كامل اين داور جايزه هاي ادبي حوزه دفاع مقدس را اينجا بخوانيد.

انتخاب فردي كه راست و چپ قبولش داشته باشند
باقر رجبعلي، از نويسندگان برتر حوزه دفاع مقدس در يادداشتي براي ايبنا در باره جايزه هاي ادبي نوشت: به منظور ساماندهي و احياي جدّيِ «ادبيات» دفاع مقدس، كه به عقيده همه صاحب نظران مهم ترين راه براي حفظ آثار و ارزش هاي آن است، ضرورت و بلكه فوريت دارد كه خيزشي دوباره براي بالندگي در اين زمينه، آغاز شود و با خصوصي كردن و رهايي اش از انحصارِ نهادها و نام هاي تكراري، تولدي ديگر براي آن رقم زده شود، اما چون اين حوزه متولي و حتي مدعي فراوان و گوناگون دارد و تشتتِ آرا و تضاد افكار در آن بيداد مي كند، عاقلانه ترين راه آن است كه يك نفر براي راهبرد آن انتخاب شود؛ يعني كسي كه راست و چپ قبولش داشته باشند، حرفش حجت باشد و جامعه شناسي هم بداند. متن كامل يادداشت اين نويسنده حوزه دفاع مقدس را اينجا بخوانيد.

تامين هزينه جايزه هاي ادبي از جيب مردم
رضا حاجي آبادي، دبير جشنواره ادبي «داستان كوتاه كوتاه پايداري» در اين باره به ضعف گزينش داوران جايزه هاي ادبي حوزه دفاع مقدس پرداخت و گفت: متاسفانه در 25 سال اخير، در اين جشنواره ها تنها يك گروه خاص داور بوده اند و چنين ضعفي منحصر به گروه مديريتي خاصي نيست.

وي همچنين درباره نحوه حمايت دولت از جايزه هاي ادبي دفاع مقدس اظهار كرد: دولت از جيب مردم براي جشنواره ها هزينه مي كند. بنابراين، منّتي براي حمايت از جشنواره ها و حق ويژه اي براي دخالت در نحوه برپايي جشنواره هاي ادبي دفاع مقدس و جهت دهي براي انتخاب آثار برتر نمي تواند داشته باشد. متن كامل اين برگزاركننده جايزه هاي ادبي حوزه دفاع مقدس را اينجا بخوانيد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده