رحيم گلي گرمخاني

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي وضعيت سلامت بنياد شهيد استان كرمانشاه در سال 1383 مي باشد. تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همه گيرشناسي (اپيدميولوژيك) مي باشد و جامعه ي آماري آن شامل كليه ي كاركنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان كرمانشاه است كه در سال 1383 مشغول خدمت بوده اند. اين افراد كه 140 نفر بوده اند به صورت تمام شماري مورد بررسي قرار گرفته اند. ابزار جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه ي scl-25,GHQ28 مي باشد و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي شامل: توزيع فراواني و نمودارهاي توزيع فراواني استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در مجموع، 66/36 درصد كاركنان به يكي از اختلالات رواني مبتلا بوده اند. از ميان آن ها، جسماني كردن با 57/18 درصد حساسيت بين فردي با 24/16 درصد و اضطراب با 7/13 درصد به ترتيب براساس آزمون Scl-25 بالاترين ميزان شيوع را به خود اختصاص داده اند كه نمره ي جسماني كردن و اضطراب زنان بيش تر از مردان و ميزان حساسيت بين فردي مردان بيش تر از زنان بوده است و براساس GHQ-28 به ترتيب جسماني كردن با 64/33 درصد و كنش اجتماعي با 98/29 درصد رايج ترين اختلال بوده است كه اختلال جسماني كردن در زنان بيش از مردان بوده و اختلال در كنش اجتماعي مردان بيش تر از زنان گزارش شده و در اضطراب، تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها