دكتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان بنياد شهيد، تعيين اولويت ها و بررسي رابطه ي بين عوامل دموگرافيك و رضايت مندي است. روش انجام اين تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي است و جامعه ي آماري آن كليه ي كاركنان بنياد شهيد سراسر كشور ـ به تعداد 6830 نفر ـ را در بر مي گيرد كه از بين آنان 520 نفر به روش نمونه گيري تصادفي نسبي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ي محقق ساخته بوده و براي تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي(شامل: آزمون هاي رتبه هاي علامت دار ويلكاكسون، من¬ويتني، كروسكال واليس، فريدمن و ضريب همبستگي پيرسون) استفاده شده است. نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه بين وضعيت موجود و مطلوب رضايت مندي، فاصله وجود دارد. هم چنين بررسي اولويت بندي عوامل رضايت¬ مندي نشان داده است كه عوامل محيطي در درجه ي اول اهميت قرار دارند و عواملي چون عدالت اجتماعي، عوامل اقتصادي و آموزشي از اولويت بالايي برخوردارند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها