مؤسسه ي مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ـ محمود نجفي

هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر بحران هويت و نحوه ي مقابله با آن مي باشد و كنترل بحران هويت در ميان دانش آموزان شاهد و غيرشاهد استان ايلام و رابطه ي آن را با دين داري مورد بررسي قرار مي دهد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي و همبستگي مي باشد و جامعه ي آماري آن كليه ي دانش آموزان شاهد و غيرشاهد پايه ي سوم مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي استان ايلام را كه در سال 84-85 مشغول به تحصيل بوده اند دربر مي گيرد. از بين دانش آموزان غيرشاهد، 300 نفر با روش خوشه اي چندمرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شده اند و كليه ي جامعه ي آماري دانش آموزان شاهد به تعداد 45 نفر مورد بررسي قرارگرفته اند. جمع آوري اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه ي هويت شخصي، مقياس عمل به باورهاي ديني و پرسشنامه ي مشخصات فردي صورت گرفته و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي(شامل: ميانگين، واريانس، انحراف معيار، درصد، فراواني و ترسيم جداول و نمودارها) و آمار استنباطي(شامل: ضريب همبستگي پيرسون، آزمون T استودنت و ضريب آلفاي كرونباخ) استفاده شده است. از نتايج به دست آمده مي توان به رابطه ي معكوس معنادار بين دين داري و بحران هويت (در كل نمونه و گروه شاهد) پي برد و دريافت كه دختران نسبت به پسران باورهاي مذهبي قوي تري دارند؛ اما بين بحران هويت دو گروه، تفاوت معناداري مشاهده نشد. در اين پژوهش هم چنين تأثير دين داري بر بحران هويت تأييد شد كه بيانگر اهميت نقش باورهاي مذهبي در هويت يابي نوجوانان مي باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده