ايرج محمدزاده

هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي و شناخت ميزان آگاهي شد دانش آموزان شاهد از باورهاي ديني و مذهبي مي باشد. تحقيق حاضر از نوع پيمايشي مي باشد و جامعه ي آماري آن، شامل كليه ي دانش آموزان شاهد دوره ي متوسطه مي باشد كه در دبيرستان هاي استان ايلام تحصيل مي كنند و از ميان آنان 125نفر به روش نمونه گيري تصادفي و خوشه اي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (شامل: جدول توزيع فراواني، نمودار، درصد و...) و آمار استنباطي (شامل: آزمون خي دو و فراواني هاي موردانتظار (في) استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه آگاهي دختران دانش آموز نسبت به باورهاي ديني و مذهبي بيش از پسران است و بين ميزان آگاهي دانش آموزان شاهد نسبت به باورهاي ديني و مذهبي و پايه و رشته ي تحصيلي كه فرد در آن قرار دارد رابطه وجود دارد؛ اما بين متغيرهايي چون وضعيت اقتصادي، ميزان تحصيلات و ميزان آگاهي خانواده و فرد با متغير وابسته ي تحقيق رابطه ي معناداري مشاهده نمي شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده