كوروش محمدي

هدف پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه ي عزت نفس دانش آموزان و دانشجويان شاهد و مقايسه ي آن با عزت نفس دانش آموزان و دانشجويان عادي سطح شهر بندرعباس مي باشد. اين تحقيق از نوع زمينه يابي بوده و جامعه ي آماري آن شامل دو گروه مي باشد: الف) دانش آموزان شاهد دبيرستاني بومي هرمزگان كه در دبيرستان هاي سطح شهر بندرعباس مشغول به تحصيل هستند. ب) دانشجويان شاهد بومي هرمزگان كه در سال تحصيلي 82-83 در دانشگاه هاي شهر بندرعباس مشغول به تحصيل بوده اند. از بين اعضاي جامعه ي آماري، 92 نفر دانش آموز و 69 نفر دانشجوي شاهد به روش نمونه گيري غيراحتمالي دست رس به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار استنباطي آزمون آماري t و خي دو استفاده شده است. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه بين ميزان تحصيلات مادر و ميزان عزت نفس فرزندان شاهد، رابطه ي معناداري وجود دارد. ديگر اين كه بين عزت نفس دانشجويان دختر و پسر شاهد با دانشجويان دختر و پسر غيرشاهد و بين عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر شاهد با دانش آموزان غيرشاهد تفاوت معناداري از لحاظ آماري وجود ندارد و بين سن فرد در زمان شهادت پدر و ميزان عزت نفس وي رابطه ي معناداري مشاهده نشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده