مريم قاسمي ـ دكتر جواد ملازاده

هدف اين پژوهش، مقايسه ي ارزش هاي دانشجويان شاهد و غيرشاهد دانشگاه شيراز مي باشد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي بوده و جامعه ي آماري آن دربرگيرنده ي كليه ي دانشجويان شاهد و غيرشاهد دانشكده هاي مهندسي، علوم انساني و پزشكي دانشگاه شيراز مي باشد كه 924نفر به روش نمونه هاي در دست رس انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه مي باشد و براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار استنباطي (شامل: تحليل واريانس، آزمون تي و آزمون من ويتني) استفاده شده است. براساس نتايج به دست آمده، ارزش هاي دانشجويان شاهد و غيرشاهد به طوركلي و هم چنين در ابعاد ارزش هاي مذهبي، جمع گرايي و مهر فرزندي با يكديگر تفاوت دارند؛ به اين معنا كه دانشجويان شاهد از ارزش هاي مذهبي و جمع گرايي كم تر و مهر فرزندي بيش تري در مقايسه با دانشجويان غيرشاهد برخوردارند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده