فريبا قاسمي نژاد

بررسي وضعيت اشتغال فرزندان شاهد داراي ديپلم و فارغ التحصيلان دانشگاه ها در فاصله ي سال هاي 1376-1382 در استان هرمزگان هدف اصلي اين تحقيق بوده كه به روش پيمايشي اجرا شده است. جامعه ي آماري پژوهش حاضر، همه ي فرزندان شاهد فارغ التحصيل دانشگاه ها و ديپلمه ها را در فاصله ي سال هاي 76-82 در استان هرمزگان در بر گرفته و تمامي جامعه ي آماري را كه بالغ بر 114نفر بوده اند مورد بررسي قرار داده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بوده و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (جداول فراواني) و آمار استنباطي (شامل: خي دو و ضريب همبستگي في) انجام گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه از ميان عوامل مختلف محيطي، سازماني و فردي، مدارج عالي علمي فرزندان شاهد، بيش ترين تأثير را بر اشتغال آنان داشته و بالاترين نرخ بي كاري، مربوط به افراد 17-19ساله مي باشد. هم چنين نرخ اشتغال در ميان فارغ التحصيلان دانشگاهي 90درصد و نرخ بي كاري در اين گروه 10درصد گزارش شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده