ابراهيم مسعودنيا

هدف تحقيق حاضر، سنجش ميزان آگاهي سياسي دانش آموزان شاهد و غيرشاهد و مقايسه ي سطوح آگاهي سياسي اين دو گروه با يكديگر مي باشد. اين تحقيق با روش پيمايشي و به صورت مقطعي انجام شده و جامعه ي آماري آن عبارت است از كليه ي دانش آموزان دبيرستاني شاهد شاغل به تحصيل در دبيرستان هاي شاهد استان اصفهان و كليه ي دانش آموزان غيرشاهدي كه در دبيرستان هاي غيرشاهد اين استان مشغول به تحصيل بوده اند. براي تعيين نمونه ي مورد بررسي، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي و به شيوه ي متناسب، 192 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه (با مقياس پنج گزينه اي) بوده و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (شامل: ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (شامل آزمون T، واريانس يك طرفه و تحليل رگرسيون چندگانه) انجام گرفته است. بر پايه ي نتايج به دست آمده، هيچ تفاوت معناداري بين دانش آموزان شاهد و غيرشاهد، از نظر ميزان آگاهي سياسي مشاهده نشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده