اسماعيل مقصودلو

هدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان استقبال خانواده هاي شاهد از كلاس هاي آموزش قرآن بين سال هاي (1376-1381) در استان گلستان بوده و وضعيت اجراي طرح جامع آموزش قرآن و ميزان موفقيت طرح موردنظر را نيز مورد ارزيابي قرار داده است. تحقيق موردنظر از نوع توصيفي است و جامعه ي آماري آن را كليه ي همسران و فرزندان شهيد استان گلستان كه در كلاس هاي مذكور شركت داشته اند تشكيل مي دهند و 200 نفر از آنان به روش نمونه گيري تصادفي منظم به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (شامل: جداول و نمودار يك بعدي) و آمار استنباطي (شامل: جداول دوبعدي و آزمون خي دو) صورت گرفته است. برپايه ي نتايج به دست آمده، روند مشاركت در كلاس هاي آموزش قرآن از سوي جامعه ي هدف طي سال هاي 76-81 نزولي بوده است. آمار نشان مي دهد كه 9/17 درصد از همسران 2/13 درصد از دختران و 4/11 درصد از پسران شاهد در كلاس هاي آموزش قرآن شركت كرده اند و بيش تر شركت كنندگان كلاس در سنين 15-20 ساله بوده اند. هم چنين نتايج حاكي از آن است كه بين متغيرهاي كيفيت تدريس مدرسان، محل سكونت فراگيران با حضور مستمر در كلاس هاي آموزش قرآن رابطه وجود دارد و مشكلات روزمره، شركت در كلاس هاي علمي و فرهنگي و هنري از سوي قرآن آموزان بر كاهش استقبال و عدم حضور در كلاس هاي آموزش قرآن مؤثر است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده