شاهرخ مكوند حسيني

هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي تأثير شاخص هاي سلامت عمومي روان (GHQ) و متغيرهاي جنسيت پايه ي تحصيلي و شهادت يا عدم شهادت اعضاي خانواده بر روند شكل گيري هويت نوجوانان شاهد مي باشد. تحقيق حاضر از نوع علّي ـ مقايسه اي مي باشد و جامعه ي آماري آن از كليه ي جوانان دختر و پسر شاهد محصل در مدارس متوسطه و پيش دانشگاهي شاهد شهر تهران تشكيل شده است كه 600 دانش آموز متوسطه و پيش دانشگاهي دختر و پسر به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه ي (EOM-ELS) هويت يابي آدامز، پرسشنامه يGHQ سلامت عمومي و پرسشنامه ي محقق ساخته بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از جداول فراواني و آزمون خي دو و آزمون F استفاده شده است. براساس نتايج به دست آمده، در هيچ كدام از چهار زيرمقياس آزمون سلامت عمومي (GHQ) در هويت بين فردي دانش آموزان شاهد، تفاوت معناداري مشاهده نشده است؛ اما سلامت روان و هويت يابي عقيدتي و بين فردي در جمعيت كلي كه از افراد شاهد و غيرشاهد تشكيل يافته، رابطه ي معناداري برقرار است و هرچه افراد از لحاظ عقيدتي و بين فردي به هويت يافتگي نزديك تر مي شوند از سلامت روان بهتري بهره مند مي شوند. ميان هويت يابي عقيدتي و اختلال در عملكرد اجتماعي و هويت يابي عقيدتي و افسردگي وخيم دانش آموزان شاهد، رابطه اي معنادار وجود دارد؛ اما متغيرهاي شهادت اعضاي خانواده، جنسيت و پايه ي تحصيلي، ارتباط معناداري با هويت يابي نوجوانان ندارند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده