مجتبي مظفري

مقايسه ي ميزان عزت نفس و اعتماد به نفس دانش آموزان شاهد و دانش آموزان غيرشاهد هدف اصلي اين تحقيق مي باشد. پژوهش حاضر، از نوع علّي ـ مقايسه اي مي باشد و جامعه ي آماري آن عبارت است از كليه ي دانش آموزان مقطع متوسطه ي كل كشور در سال تحصيلي 1382-1383 كه 1000 نفر (500 نفر دانش آموز شاهد و 500 نفر دانش آموزان عادي) از طريق روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات آزمون عزت نفس آيزنك، آزمون عزت نفس كوپر اسميت و پرسشنامه مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (شامل: توزيع فراواني، نمودار، ميانگين و انحراف معيار) و آزمون t استفاده شده است. برپايه ي نتايج به دست آمده، ميان عزت نفس و اعتمادبه نفس دانش آموزان شاهد و غيرشاهد و دانش آموزان شاهد دختر و پسر تفاوت معنا¬داري وجود نداشت و ميان اعتمادبه نفس و عزت نفس دانش آموزان شاهد و ترتيب تولد و زمان شهادت پدرشان نيز رابطه ي معناداري مشاهده نشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده