سيدمصلح كهنه پوش

هدف اين تحقيق، بررسي عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش آموزان شاهد از ديدگاه خودشان است. تحقيق حاضر از نوع توصيفي بوده و جامعه ي آماري آن عبارت است از كليه ي دانش آموزان شاهد دبيرستاني استان كردستان كه در رشته هاي علوم انساني، تجربي و رياضي در سال تحصيلي 82-83 در مدارس شاهد تحصيل مي كرده اند و 220 نفر از آنان به عنوان نمونه مورد مطالعه قرارگرفتند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي شامل توزيع فراواني و نمودارها استفاده شده است. با توجه به يافته هاي تحقيق، مي توان نتيجه گرفت كه عاملي هم چون عدم انگيزه ي تحصيلي، نداشتن برنامه ريزي تحصيلي و نداشتن مطالعه ي كافي تأثير بيش تري بر افت تحصيلي دانش آموزان شاهد دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده