خليل كمربيگي

هدف كلي اين پژوهش، بررسي نگرش ها، باورها و ديدگاه هاي دانشجويان شاهد درخصوص ارزش ها است. تحقيق حاضر به روش پيمايشي انجام شده و جامعه ي آماري آن عبارت است از همه ي دانشجويان شاهد ايلامي در دانشگاه هاي سراسر كشور كه در سال تحصيلي 82-83 مشغول به تحصيل بوده اند و از آن ميان 220 نفر به روش تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ي آلپورت و پرسشنامه ي ارزش هاي ده گانه ي شوارتز صورت گرفته است. برپايه ي نتايج به دست آمده، بين متغيرهاي سن، جنس، رشته ي تحصيلي، مقطع تحصيلي، شهرستان محل سكونت، وضعيت تأهل دانشجويان با نوع نگرش آن ها نسبت به ارزش ها رابطه ي معني داري وجود دارد؛ اما بين متغيرهاي نحوه ي شهادت شهيد و نسبت با شهيد با نوع نگرش به ارزش ها رابطه ي معني داري مشاهده نشده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده