هادي كرامتي

اين تحقيق، با هدف بررسي و مقايسه ي كاركرد خانواده و سيماي روان شناختي فرزندان شاهد همسراني كه ازدواج مجدد نموده اند با خانواده هاي شاهدي كه همسران آن ها ازدواج مجدد نكرده اند صورت گرفته و براي اجرا از روش پس رويدادي استفاده شده است. جامعه ي آماري پژوهش حاضر عبارت است از كليه ي خانواده هاي همسران شاهد و فرزندان مشغول به تحصيل آنان در دبيرستان در سال 82-83 در سراسر كشور كه 373 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات مقياس سنجش عملكرد خانواده (FAD-I) مي باشد و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (شامل: توزيع فراواني و درصد، ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي و آزمون T استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه بين عملكرد خانواده ي همسران شاهد ازدواج كرده با همسران ازدواج نكرده تفاوت وجود دارد و ميانگين عملكرد خانواده در همسران شاهد ازدواج كرده پايين تر از همسران شاهد ازدواج نكرده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده