عباس روزبهاني

مطالعه ي وضعيت هويتي نوجوانان شاهد، هدف اصلي اين تحقيق بوده و عوامل مربوط به هريك از سبك هاي هويتي را نيز مورد بررسي قرار داده است. پژوهش حاضر، به روش پيمايشي انجام شده و جامعه ي آماري آن شامل كليه ي دانش آموزان 12 تا 18 ساله ي شاهد مدارس دخترانه و پسرانه ي شهر تهران مي باشد كه 250 نفر از آنان به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه ي خودسنجي بوده و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (شامل: ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي(شامل: تحليل واريانس يك طرفه، رگرسيون و همبستگي) صورت گرفته است. برپايه ي نتايج به دست آمده، دانش آموزان داراي سبك هويت سردرگم / اجتنابي، موقعيت تحصيلي پاييني دارند و افرادي كه در اواسط نوجواني قرار دارند كم تر دچار سردرگمي هويتي هستند. بررسي براساس جنس نيز نشان داد تفاوت معني داري در سبك هاي هويت بين دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد. هم چنين دريافتيم كه با افزايش سن، در خلال نوجواني، سردرگمي افزايش و سبك هاي اطلاعاتي و هنجاري كاهش مي يابد. ساير نتايج به شرح زير گزارش شده است:
ـ نوجوانان داراي ناپدري هويت موفق تري نسبت به سايرين دارند.
- نوجوانان داراي هويت اطلاعاتي در خانواده هايي رشد مي كنند كه گرايش هاي تفريحي و فرهنگي بيش تري دارند و تأكيد بر مذهب، جامعه پذيري، تربيت فرزند به روش دموكراتيك و اجازه ي ابراز وجود به فرزند از ويژگي هاي ديگر اين خانواده هاست.
- نوجوانان داراي سبك هويت هنجاري در خانواده هاي داراي سبك فرزندپروري مستبد، به هم تنيده و داراي منبع كنترل بيروني رشد مي كنند.
ـ نوجوان داراي سبك هويت اطلاعاتي در موقعيت هاي دشوار كه نياز به حل مسأله دارد، بيش تر از روش هاي سازگارانه براي حل مسأله استفاده مي كنند. اين روش ها عبارتند از: جست وجوي حمايت اجتماعي، حل مسأله ي نگراني، جست وجوي تعلقي، اقدام اجتماعي، خودداري، گرايش به معنويت، تمركز بر جنبه هاي مثبت و مراجعه به متخصص.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده