حسين دهستاني اسفندآبادي

تحقيق حاضر، شناسايي و تعيين اولويت نيازهاي فرزندان و همسران شاهد را هدف قرار داده و براي اجرا از روش پيمايشي سود جسته است. جامعه ي آماري اين پژوهش، كليه ي همسران و فرزندان شهداي سراسر كشور مي باشد (205هزار و563 نفر) كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب از استان هاي تهران، فارس، اصفهان، همدان، زنجان و گيلان 1200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پرسشنامه ي محقق ساخته، به عنوان ابزار تحقيق به كاررفته و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي، شامل فراواني، درصد و خي دو صورت گرفته است.
يافته هاي پژوهش حاضر، حاكي از آن است كه نياز اقتصادي 6درصد از خانواده هاي معظم شاهد در سطح پايين، 16درصد در حد متوسط بوده است؛ در حالي كه 76 درصد نياز اقتصادي خود را در سطح بالا اعلام كرده اند.
از بررسي نيازهاي اجتماعي چنين برمي آيد كه حد پايين و متوسط اين نيازها هركدام شامل 9 درصد از خانواده هاي مورد بررسي مي شود؛ اما نياز اجتماعي بالا، 81 درصد از جمعيت نمونه ي تحقيق را دربرمي گيرد.
اين تحقيق، هم چنين نتيجه مي گيرد كه 81 درصد از خانواده هاي معظم شهدا نياز فرهنگي بالايي دارند؛ در حالي كه تنها 9درصد، نياز فرهنگي خود را در حد پايين اعلام كرده اند و نياز سايرين در اين مقوله درحد متوسط بوده است.
در مجموع، نيازهاي فرهنگي و اجتماعي در اولويت بالاتري قرار دارند. اولويت اول نيازهاي خانواده هاي معظم شاهد در استان هاي همدان و زنجان فرهنگي، در استان هاي فارس، اصفهان و گيلان اجتماعي و تنها در استان تهران اولويت نخست، اقتصادي بوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده