شيرزاد خوانچه سپهر

هدف اين تحقيق، بررسي نگرش فرزندان شهدا نسبت به آينده ي شغلي شان مي باشد و ديدگاه ها، نظرات، تمايلات، خواسته ها، آرزوها و علايق آنان را مورد سنجش قرار مي دهد. تحقيق حاضر توصيفي بوده و به روش پيمايشي اجرا شده است و جامعه ي آماري آن، كليه ي فرزندان شاهد 15 تا 25 ساله ي استان كردستان را كه تحصيلات آنان بيش تر از سيكل بوده است در بر گرفته و 209 نفر از ايشان از طريق نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بوده و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي(شامل توزيع فراواني، ميانگين، واريانس و انحراف معيار) و آمار استنباطي(شامل آزمون خي دو=كاي اسكور=2X و ضريب توافقي) صورت گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين متغيرهاي عوامل فردي (ازجمله: سن، جنس، رشته ي تحصيلي، تجربه ي كاري، رشد شغلي، نوع نيازهاي فردي و...) و عوامل محيطي و اجتماعي (مانند: سطح طبقه ي اجتماعي و اقتصادي خانواده) تعداد افراد خانواده، ميزان برخورداري از امكانات رفاهي و آموزشي، نرخ بي كاري و...) با نگرش فرزندان شاهد نوجوان و جوان نسبت به آينده ي شغلي شان رابطه ي معناداري وجود ندارد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده