مريم جليلوند ـ مينا هاديان

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي ميزان رضايت مندي خانواده هاي شاهد مراجعه كننده از فرايند مشاوره و خدمات روان شناختي كلينيك هاي مشاوره ي بنياد شهيد مي باشد. جامعه ي آماري اين تحقيق كه از نوع توصيفي بوده و به روش پيمايشي صورت گرفته است، شامل كليه ي مراجعين مراكز مشاوره اي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در سراسر كشور در سال 81-82 مي باشد و كليه ي مراجعاني كه حداقل سه ماه قبل از اجراي پژوهش قطع درمان داشته اند از پنج استان خراسان، مازندران، تهران، كرمان و آذربايجان¬ غربي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه جمع آوري شده و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي شامل جداول توزيع فراواني و آمار استنباطي شامل آزمون t تحليل واريانس، آزمون تعقيبي و خي دو انجام گرفته است. نتايج به دست آمده نشان داد كه بين سن و تحصيلات مشاوران، وضعيت تأهل، نوع اختلال و ديدگاه نسبت به مؤثربودن خدمات روان شناختي در مراجعان با ميزان رضايت مندي آنان رابطه ي معناداري وجود دارد. از ميان متغيرهاي موقعيتي، رابطه ي رضايت مندي مراجعان با منطقه ي جغرافيايي، فضاي فيزيكي اتاق مشاوره، ميزان راحتي در تماس تلفني با مراكز، نامناسب بودن ساعات كار مراكز از ديدگاه مراجعان، از نظر آماري معنادار بوده است و رابطه ي بين رضايت مندي مراجعان با متغيرهاي فرايندي شامل: تعداد جلسات مشاوره، زمان جلسات، پذيرش به موقع در جلسه ي درماني، ارايه ي تكليف توسط مشاور، ميزان پاي بندي مراجعان به انجام تكاليف، ميزان همكاري خانواده، مناسب بودن فاصله بين جلسات درماني از ديدگاه مراجعان، لغو يا تغيير زمان جلسه ي درمان، خدمات هم زمان دريافتي و اقدامات ديگر براي كاهش مشكلات توسط مراجعان نيز از نظر آماري معنادار مي باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده