علي بني اسدي

اين تحقيق، با هدف بررسي ميزان اثربخشي طرح استاد مشاور در كاهش آسيب هاي آموزشي و رواني و فرهنگي دانشجويان شاهد در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان سمنان مي باشد و تحقيق پس رويدادي است. جامعه ي آماريِ پژوهش حاضر، عبارت است از 335نفر از دانشجويان شاهد دانشگاه ها و مؤسسات عالي مستقر در استان سمنان در سال تحصيلي 83-84 كه 179 نفر از آنان به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. مصاحبه و پرسشنامه ي محقق ساخته، به عنوان ابزار جمع آوري اطلاعات به كار رفته و تحقيق از نوع اسنادي مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي معمول شامل آمار توصيفي(جداول توزيع فراواني، درصد فراواني، ميانگين) و آمار استنباطي(آزمون Z، آزمون كالموگروف ـ اسميرنف، آزمون t و تحليل واريانس يك طرفه) انجام گرفته است. براساس نتايج به دست آمده، طرح استادمشاور در پيش گيري از پيشرفت مشكلات آموزشي و تحصيلي دانشجويان شاهد، حذف يا كاهش موانع پيشبرد برنامه هاي علمي و فرهنگي، برنامه هاي مربوط به توسعه ي مطالعات و تحقيقات دانشجويان، تعارضات اخلاقي و باورهاي ديني دانشجويان و هم چنين كاهش يا حذف موانع مربوط به رفتارهاي سازشي دانشجويان شاهد به ميزان زياد مؤثر است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده