پري ناز بني سي

شناخت و ارايه ي الگوهاي موجود گذران اوقات فراغت در بين فرزندان شاهد هدف اصلي اين تحقيق مي باشد. پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي بوده و جامعه ي آماري آن عبارت است از كليه ي فرزندان معظم شاهد در سطح كشور ـ اعم از دختر و پسر ـ كه جمعيتي بالغ بر 147هزار و757 نفر مي باشد و 600 نفر از آنان از مراكز استان ها (تهران، آذربايجان غربي، فارس و لرستان) به روش نمونه گيري چندمرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه ي محقق ساخته صورت گرفته و براي تجزيه و تحليل داده ها، از روش هاي آمار توصيفي شامل فراواني و ميانگين و آمار استنباطي خي دو (2X) استفاده شده است. برپايه ي نتايج به دست¬ آمده، درصد بالايي از الگوي گذران اوقات فراغت دانش آموزان شاهد در وضعيتي ساكن قرار دارد. هم چنين نوع الگوي گذران اوقات فراغت، گوياي اين مطلب است كه عملكرد (تفريحي و سرگرمي) آن ها بيش تر است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده