سهراب بني طالبي

اين پژوهش، با هدف قرار دادن شناخت وضعيت اشتغال فرزندان شاهد با سطح تحصيلات متوسطه و عالي به تعيين ارتباط بين متغيرهاي مدرك، رشته ي تحصيلي، محل سكونت، تعداد فرزندان هر خانواده ي شاهد، وضعيت تأهل، سن و پايگاه اقتصادي، اجتماعي خانواده با اشتغال فرزندان شاهد پرداخته و براي انجام تحقيق از روش توصيفي و علّي مقايسه اي سود برده است. جامعه ي آماري شامل كليه ي فرزندان شاهد شاغل و بي كار با تحصيلات متوسطه و عالي ساكن در استان چهارمحال و بختياري در سال 1381 بوده است كه همه ي جامعه ي آماري به تعداد 459 نفر (201 نفر زن و 257 نفر مرد) مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه ي محقق ساخته ابزار جمع آوري اطلاعات بوده و براي تجزيه و تحليل آماري از روش هاي آمار توصيفي (ضريب توافقي همبستگي، درصد، ميانگين، واريانس) استفاده شده است. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بين متغيرهاي ميزان تحصيلات، رشته ي تحصيلي، وضعيت تأهل، سن، جنس، محل سكونت و سطح سواد والدين فرد با اشتغال آن ها ارتباط معني داري وجود دارد. هم چنين اشتغال نزديك به 80درصد از فرزندان شاهد، تابعي از فرصت هاي شغلي دولتي بوده است و ميزان آگاهي فرزندان شاهد از فرصت هاي شغلي، نقش ضعيفي در اشتغال آنان دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده